Uppföljning och resultat

Här hittar du uppföljningar och rapporter kopplade till området psykisk hälsa i Stockholms län.

Slutrapport: Insatser för länsgemensamma  stimulansmedel rapporterade av kommunerna i Stockholms län 2022 

Genom Överenskommelsen Psykisk hälsa och Suicidprevention tilldelas kommunerna bland annat så kallade ”länsgemensamma stimulansmedel” via Storsthlm. Denna summerande rapport beskriver insatser som har påbörjats eller genomförts av 22 kommuner i länet med stöd av dessa medel under 2022.

Syftet är att visa på vad stimulansmedel har och kan användas till lokalt, och samtidigt bidra till en förståelse av gemensamma förutsättningar och behov i länets kommuner för fortsatt utveckling av länsgemensamma insatser.

Rapport: Kommunernas arbete med psykisk hälsa – kartläggning och analys av förutsättningar och behov av stöd

Under 2022 ser Storsthlm över hur arbetet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om psykisk hälsa och länsgemensamma insatser behöver utvecklas för att möta organisatoriska förändringar och behov bland kommunerna i Stockholms län rfån och med 2023. Inom ramen för detta arbete tas olika beslutsunderlag fram där denna studie utgör en del. 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om kommunernas förutsättningar för arbetet med psykisk hälsa och behovet av externt stöd samt att bidra med förslag till utveckling av det framtida länsgemensamma arbetet utifrån den samlade kartläggningen.