Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas senior

Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter inom kommunerna i länet och i Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av webbutbildningen Psyk-E bas senior.

Psyk-E bas senior är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre människor med psykisk ohälsa.

Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, tänkta att användas i mindre grupper där diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med det egna arbetet.

Utbildningsinnehåll:

  • 13 korta föreläsningar med svenska experter kring äldres psykiska hälsa.
  • Faktablad som sammanfattar det viktigaste i varje föreläsning.
  • Manual för utbildningsledare.

Kostnadsfritt för Region Stockholm och länets kommuner

Verksamheter i Region Stockholm och länets kommuner kan kostnadsfritt ta del av Psyk-E bas senior. För mer information, kontakta Nina Mautner-Granath

Om Psyk-E bas senior

Psyk-E bas senior  är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

  • 13 korta föreläsningar av svenska experter kring äldres psykiska ohälsa
  • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
  • Ordlista
  • Psyk-E bas webbplats
  • Manual för utbildningsledare

På Psyk-E bas webbplats finns en ordlista och faktatexter för nedladdning. Där finns även föreläsningar och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med äldre människor.