SIP – samordnad individuell plan

Sedan 2010 är det lagstadgat att en samordnad individuell plan (SIP) ska tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas. SIP gäller för alla åldrar och alla typer av behov.

Syftet med SIP är att identifiera vilka behov som finns, samordna insatserna mellan verksamheter, att den enskilde ska ha inflytande och få vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg samt att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda.

Ta del av regionens gemensamma SIP-material

I Stockholms län har särskilt stödmaterial tagits fram för att underlätta samverkan genom SIP mellan huvudmännen. Ta del av materialet nedan.

Samordnad individuell plan, Storsthlm.se 

Stockholms län har två chefstjänstemannaforum

  1. BUSSAM för barn och unga
  2. Regionala samrådet för:

Dessa forum förfogar över SIP-materialet samt arbetar för att på olika utveckla samverkan mellan huvudmännen kring dessa målgrupper.