Metoder, verktyg och stöd

Här hittar du information om och länkar till projekt, ideella aktörer och andra verksamheter som delar metoder, verktyg och stöd inom området psykisk hälsa.

Braining – träning för hjärnan

Metoden innebär att pulshöjande gruppträning används som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin med syfte att minska symtom på depression och ångest och att förbättra livskvalitet och hälsa. Förhoppningen är att metoden även ska minska stress hos personal i den psykiatriska vården och därmed bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Över 500 patienter inom Psykiatri Sydväst har deltagit i Brainingpass eller på föreläsningar och metoden ingår i det ordinarie behandlingsutbudet. Med start under våren 2021 erbjuds fler vårdenheter utbildning och implementeringsstöd för att kunna bedriva Braining i den egna verksamheten.

IPS-modellen

IPS (Individual Placement and Support) är arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Insatserna syftar till att stötta och vägleda individen mot målet att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Tanken är inte att ”stöpa om” någon genom omfattande arbetsträning och successiv utslussning, utan att söka efter ett arbete som tar vara på klientens egen motivation och intressen.

Samordning Stockholm driver ett treårigt projekt där arbetsspecialister arbetar integrerat med de psykiatriska teamen på fem psykosmottagningar.

Handbok: Bra bemötande av HBTQ personer

Handboken beskriver bra bemötande av homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vård eller social omsorg. Handboken togs fram av RFSL Stockholm 2018 på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Peer Support

Metoden har ett starkt brukarperspektiv och genomförs i samverkan med brukarorganisationen NSPH. Ordet Peer står för ”personlig egenerfaren resurs” och en Peer Supporter är en person som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa och som arbetar professionellt inom den kommunala socialpsykiatrin. Detta innebär att människor som lever med psykisk diagnos, som till exempel bipolaritet, schizofreni eller depression, kan få hjälp av någon som vet vad det innebär eftersom hen har upplevt det själv och återhämtat sig. Peer Supportern fokuserar på mötet och samtalet med brukaren och fungerar som ett komplement till övrig personal. För att ha rollen behöver man ha genomgått en särskild utbildning och få handledning regelbundet.

Rollen är relativt ny i Sverige men finns i bland annat USA, England, Nederländerna, Danmark, Australien och på Nya Zeeland. I Sverige pågår ett utvecklingsarbete kring Peer Support i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Örebro, Västernorrland och Västerbotten. Stockholms stad är den första kommunen som har valt att satsa på Peer Support. Just nu arbetar sju Peer Supportrar i Stockholms stad varav sex är anställda inom socialtjänsten och en på verksamheten Alfa som finns inom arbetsmarknadsförvaltningen.

– Det har lett till en kvalitetsökning i verksamheten i och med att vi får del av Peersupportrarnas perspektiv och kan fånga upp andra sätt att se och filosofera över vad som kan vara bra för våra klienter. De bidrar med ökad kunskap i personalgruppen genom att berätta om sina tidigare erfarenheter, hur det var för dem och hur de upplevde den egna psykisk ohälsan på ett annat och ibland djupare sätt än vad våra klienter kan beskriva. Det hjälper oss med alternativ kring hur man bäst kan se på återhämtning för individen, säger Elizabeth Hugo, biträdande enhetschef på Östermalm stadsdelsförvaltning.

Satsningen på Peer Support började som ett projekt inom PRIO och därefter Uppdrag Psykisk Hälsa och finns med i den årliga budgeten sedan 2018. Med stöd av forskare från nätverket CEPI (centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) har satsningen följts upp löpande och den tredje och sista utvärderingen färdigställdes av Sweco på uppdrag av Stockholm stad under 2020.

Regassametoden – förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet

Att motion är minst lika effektivt som traditionell behandling med terapi och läkemedel mot mild till måttlig depression har Regassaprojektet visat. Metoden syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och öka utbudet av och tillgängliggöra evidensbaserad behandling. Flera metoder inom området än de som utvecklats inom Regassa är under utvärdering och utformning och kan bli aktuella för spridning.

Väsby vårdcentral och Flottiljen vårdcentral i Stockholms län har implementerat  Regassametoden och inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms Län pågår förberedelse för breddinförande.

SAHA – stress- och hälsoråd

SAHA är ett digitalt stöd för människor som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar och som på egen hand vill försöka förbättra sitt mående. Materialet baseras på principerna för KBT, är kostnadsfritt att använda och lämpar sig för alla från 16 år och uppåt. Innehållet har språk- och kulturanpassade versioner på svenska, engelska och arabiska.

 

Organisationer och andra verksamheter

Attention

Föreningen Attention är en nationell intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma. Attention erbjuder bland annat öppna kurser och uppdragsutbildningar.

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Autism och Aspergerföreningen är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.  Föreningens syfte är att sprida kunskap om autism och påverka beslutsfattare i kommuner och regioner så att människor med autism och deras anhöriga får till gång till den hjälp och det stöd de behöver.

Folkhälsoguiden, Region Stockholm

Folkhälsoguiden vänder sig till alla som är intresserade av folkhälsa, men främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län, till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, politiker och tjänsteman.

Hjärnkoll

Hjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet. Ett arbetslivskoncept för att bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet.

Se Hjärnkolls film Våga prata om psykisk ohälsa.

Information Sverige – portal för nyanlända och asylsökande

Portalen vänder sig till nyanlända och asylsökande som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället, bland annat om hälso- och sjukvård. Informationen finns på svenska, arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja.

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöttar människor i kris genom stödlinjerna Självmordslinjen, Föräldralinjen och Äldrelinjen samt en dygnet-runt-öppen chatt.

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga – NKA

NKA arbetar för ett mer anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om rollen som anhörig. De arrangerar kurser och konferenser och delar verktyg och metoder inom anhörigområdet.

Peerlinjen

Peerlinjen är en stödlinje där utbildade Peer-supportrar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan hjälpa stötta människor som har frågor och tankar kring sin psykiska hälsa, återhämtning och sitt välmående. Stödlinjen nås på: 08-91 00 40.

 Riksförbundet för social och mental hälsa – RSMH

RSMH är en nationell organisation som arbetar för allas möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa. På deras hemsida finns bland annat podden Radio Galen.

Föreningen för Suicidprevention och efterlevandes stöd i Stockholm – SPES

SPES vänder sig till människor som har förlorat en närstående genom självmord. På sin hemsida delar de bland annat stödmaterial om suicid och suicidprevention.

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder anhörigstöd till personer som lever nära en någon med psykisk ohälsa. I nätverket ingår företrädare för intresseorganisationer, privat och offentlig verksamhet, trossamfund och studieförbund.

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmord. De erbjuder bland annat utbildningar i suicidprevention.

Vårdgivarguiden tema: psykisk hälsa

Region Stockholms sajt med information och stöd, både i administrativa frågor och i mötet med patienten, för dig som arbetar i vården.