Äldre över 65

Var fjärde invånare i Stockholms län är över 65 år. Åldrande innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län arbetar för att sprida kunskap och främja lokalt samarbete kring ensamma äldre med utgångspunkt i den strukturerade arbetsmodellen inom primärvården.

Redan före Covid-19-pandemin var ensamhet en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre. Under det senaste året har flera aktörer haft i uppdrag att ta fram kunskap om pandemins konsekvenser och hur det påverkar den psykiska hälsan hos olika grupper i samhället. Äldre har påverkats starkt av pandemin och riskerar att utveckla en försämrad psykisk hälsa till följd av minskade sociala kontakter och isolering.

För att identifiera ofrivillig ensamhet och bidra till att minska äldre personers isolering, samverkar Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) med primärvård, civilsamhälle och kommuner i ett pilotprojekt. Pilotprojektet syftar till att ta fram en strukturerad arbetsmodell för primärvården, där äldre erbjuds kontakt med och möjlighet att delta i kommunens och civilsamhällets aktiviteter för att minska risken för upplevd ensamhet. Projektet pågår fram till och med mitten av 2021 och förslag finns om att utvidga pilotprojektet till att omfatta fler områden.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län sprider kunskap och främjar samarbete lokalt kring ensamma äldre, med utgångspunkt i den strukturerade arbetsmodell inom primärvården som tagits fram för att identifiera och ge stöd till målgruppen.