Utvärdering länsgemensam satsning

Under 2020 utvärderades den länsgemensamma satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län av IPSOS. Syftet var att identifiera framgångar och utmaningar och att se över om satsningen fungerar som ett stöd i det lokala arbetet med psykisk hälsa. 

Utvärderingen visar bland annat att överenskommelsen har ett brett stöd hos aktörerna i Stockholms län och att det stöd som erbjuds inom ramen för satsningen genererar stort värde i förhållande till en relativt liten kostnad per kommun. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har till exempel bidragit till en starkare koordinering av det regionala arbetet inom området psykisk hälsa, inte minst genom sitt fokus på stöttande aktiviteter som bidrar till stärkt samverkan.

Utvärderingen fungerar som ett underlag för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län i arbetet med att ta fram kommande handlingsplaner.