Samverkan skapar tillgängligt lärande i Täby

Med nära samverkan över verksamhetsgränser och lyhördhet inför skolledares behov arbetar Täby målmedvetet för att främja skolnärvaron i kommunen.

Täbys samverkansteam, fr v: Cecilia Lindström, socialsekreterare, Kajsa Nyman, enhetschef specialpedagogiskt stöd, Linda Fagerström, specialpedagog, Sylvia Lindholm, socialpedagog och Gabriella Dahlberg, avdelningschef skolservice och skolutveckling.

Tillgängligt lärande har länge varit ledord för Täby kommuns skolverksamhet. Det innebär inte bara att utbildningen ska vara tillgänglig för alla, utan även att elever och barn känner samhörighet och ges lika möjligheter utifrån sina förmågor och färdigheter under livets olika skeden. För snart två år sedan gjordes en utredning av kommunens arbete mot ett tillgängligt lärande. Då identifierades det förebyggande och åtgärdande arbetet med skolnärvaron som ett utvecklingsområde. Det blev startskottet för en långsiktig satsning.

– Efter utredningen gav jag enhetschefen för specialpedagogiskt stöd i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp, säger Gabriella Dahlberg, avdelningschef på skolservice och skolutveckling och representant i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län.

Enhetschefen som fick uppdraget var Kajsa Nyman. Arbetsgruppen startade under vårterminen 2017 med att göra en omvärldsbevakning och genomgång av den forskning som gjorts på området.

– Vi gick igenom både nationella och internationella studier. Vi tog även del av andra kommuners handlingsplaner och gjorde studiebesök hos vissa uppmärksammade kommuner och huvudmän, säger Kajsa.

Ett samverkansteam skapades
I mitten av 2017 var arbetsgruppen klara. Då presenterades resultatet för både Gabriella och hela BUS-nätverket i kommunen. Det blev tydligt att samverkan över verksamhetsgränserna var en central del för att lyckas främja skolnärvaron. Resultatet blev därför ett samverkansteam som kan arbeta direkt mot rektorer i kommunen. Även ett underlag som skolorna själva kan använda för att skapa en handlingsplan utformades.

– Samverkan är en nyckel. När vi startade utredningen var det på vårt initiativ, men vi tog in socialtjänsten snabbt och pratade om hur vi kunde göra det tillsammans. Vi var alla måna om att det skulle ske hand i hand, säger Gabriella.

I samverkansteamet är Kajsa och en chefskollega från socialtjänsten ansvariga. Även en socialsekreterare, socialpedagog och specialpedagog ingår i teamet. De agerar konsultativt stöd åt rektorer, men erbjuder även vidareutbildning eller stöd på individnivå för elever, lärare eller vårdnadshavare. Än så länge är arbetssättet fortfarande nytt och under utformning – men det är tydligt att det finns en stor efterfrågan.

– Det blev direkt ett högt söktryck. Frågan var redan högt på agendan för skolorna och de arbetar aktivt med sakfrågan. Med anledning av det tror jag de var intresserade av ännu mer kunskap och stöd, menar Kajsa.

– Vi prövar oss fram och kalibrerar under tiden. Men med fötterna i vetenskaplig grund vet vi bland annat att vi alltid ska ha utgångspunkt i elevens sammanhang och rätt till sin skola, tillägger Gabriella.

Samverkar föder samverkan
Samverkan mellan Utbildning och Socialtjänst har smittat av sig. Avdelningen för skolservice och utveckling fick bland annat anordna den årliga verksamhetgemensamma studiedagen inom kommunen. Då närvarade över 100 personer från till exempel BUP, socialtjänsten, barn- och hälsovård samt kultur och fritid. Samverkansteamet beskrev sitt arbete och Kajsa föreläste om modeller för att lyckas med samverkan. Under dagen fick alla deltagare möjlighet att diskutera problematiken med skolfrånvaro över verksamhetsgränserna – något som annars är relativt ovanligt.

– Vi har alla en gemensam vision och mål i att skapa det tillgängliga lärandet och det är väldigt viktigt, konstaterar Kajsa.

Framtiden ser båda ljust på. En målbild är att samverkansteamet ska jobba med förebyggande arbete majoriteten av tiden och att varje skolenhet snart har kommit igång med sina lokala planer för att förebygga och åtgärda skolfrånvaro. För att utbyta erfarenheter med andra kommuner är Täby dessutom med i det regionala pilotprojektet kring skolfrånvaro och närvarofrämjande arbete som Storsthlm samordnar.

– Det handlar om att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer för alla. Skolan ska vara en trygg och lagom utmanande plats så att eleven motiveras att gå dit. Vi måste jobba med allt från närvarofokus och variation i bemötande till fysiska miljöer och rastverksamhet. Många perspektiv spelar in för att göra skolan tillgänglig för alla elever, avslutar Gabriella.