Kunskap och inspiration under NPF-skoldagarna

Helena Wiklund, projektledare Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Åsa Radne, processledare Storsthlm

Den 30 och 31 oktober arrangerade Karolinska Institutet NPF-skoldagarna. Som en del av kompetenssatsningen inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län kunde cirka 500 personer inom skolan, socialtjänsten, habilitering och BUP vara på plats för att ta del av den senaste forskningen och arbetssätten kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tidigare forskning visar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan vara en av flera viktiga faktorer till problematisk skolfrånvaro. Att ha rätt verktyg och kunskap för att möta dessa individer i skolan är därför avgörande. Under NPF-skoldagarna kunde deltagarna ta del av både den senaste forskningen och arbetssätten på området. En av de på plats var Petra Eriksson, handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, som menade att hon tog med sig flera viktiga lärdomar.

– Behovet av dessa dagar är stort. Elever med NPF är en växande grupp och här diskuteras både förhållningssätt och bemötande. Det är en välkommen påfyllnad och påminnelse om att vi måste anpassa skolan och tillvaron efter individen.

Helena Wiklund, projektledare för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län, menar att det inte bara är en fråga om att ha resurser nog för att möta eleverna. Det handlar i lika stor utsträckning om att skapa kunskap kring hur man använder resurserna så effektivt som möjligt.

– De barn med NPF kan ofta klara sig alldeles utmärkt under lektionerna, men kanske behöver mer stöd i början av dagen eller när lektionen är slut. Det är oftast i övergångarna som mest stöd behövs. Att hitta balansen i var resurserna sätts in är en utmaning, sa hon.

Under våren 2017 ledde Åsa Radne, processledare på Storsthlm, en kartläggning av den problematiska skolfrånvaron tillsammans med ett nätverk bestående av personer från socialtjänst, elevhälsa, skola, BUP och brukarorganisationer. Kartläggningens resultat var oroväckande. Det kan vara så att upp till 12 000 elever är borta mer än 20 procent av skoltiden. Det behövs därför mer kunskap om att identifiera elever i ett tidigt skede som riskerar att få problematisk skolfrånvaro. För att möta elevers behov av individuellt stöd måste kartläggningar ske utifrån varje enskild elev och ett individcentrerat arbetssätt är en nödvändighet för att främja närvaro och minska frånvaron.

– Behovet av ökade kunskaper om bemötande av elever med NPF har visat sig vara efterfrågat. Vi behöver kunna bemöta de som har en långvarig frånvaro bättre, men också främja närvaro bland de som redan är på plats i skolan. Särskilda satsningar för bland annat skolledare kommer att göras och dessa dagar är en viktig del i att öka kunskapen, sa Åsa Radne.

 

Presentation från NPF-skoldagarna

Under hösten 2017 startades ett utvecklingsprojekt med fyra pilotkommuner där närvarofrämjande metoder, samverkan mellan olika verksamheter, såsom skola, socialtjänst och landsting samt identifiering av kompetensinsatser och organisatoriska strukturer kommer att vara i fokus. En av de deltagande kommunerna i pilotprojektet är Vaxholm, som hade fyra representanter på plats under NPF-skoldagarna för att öka sin kunskap på området:

– Vi ser att allt fler elever sitter hemma och vi saknar modeller för hur vi ska kunna identifiera dessa elever i ett tidigt skede. Tillsammans med de andra kommunerna i projektet kan vi lära av varandra och ta del av goda exempel, sa en representant från kommunen.

Åsa Radne hoppas att de cirka 500 deltagarna som kommit till NPF-skoldagarna via inbjudan av Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län lämnar konferensen fyllda med energi för att leda arbetet på hemmaplan vidare:

– Jag hoppas alla känner att det som de bidrar med i klassrummet, inom elevhälsan eller i socialtjänsten kan ge ringar på vattnet. Skolan ska vara meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever, avslutar hon.

Att cirka 500 personer inom skolan, socialtjänsten, habilitering och BUP inom länet kunde delta på NPF-skoldagarna är bara en del av kompetenssatsningen inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Fler möjligheter till kompetensutveckling kommer erbjudas under 2018.

Läs mer om NPF-skoldagarna