Förslag till Regionalt Resurscentrum tar form

Projektet Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland ska forma ett förslag på hur en samverkande organisation mellan kommunerna och regionerna bör se ut kring psykisk hälsa. I april hölls en workshop med representanter från förskola, skola och elevhälsan, för att fokusera på just deras verksamheters arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser kring psykisk hälsa och om de ser ett behov av ett regionalt stöd.

Mårten Skogman, Emma Everitt och Eva Olanders leder workshopen för deltagande representanter från förskola, skola och elevhälsan. Fotograf: Helena Starenby

I december 2019 ska projektledarna för Projekt Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland, Eva Olanders, Mårten Skogman och Emma Everitt presentera ett förslag på en organisation. Organisationen ska underlätta kunskapsspridandet över såväl geografiska som verksamhetsgränser.

Idag finns redan en liknande funktion i Uppdrag Psykisk Hälsa, vilket bland annat innebär att två länsgemensamma projektledare är samfinansierade genom Stockholm läns kommuners och Region Stockholms stimulansmedel. Deras arbete med att fånga upp alla kommun- och regionverksamheters behov och stötta utvecklings- och samverkansarbete har uppskattats och har därför fått förnyade projektmedel för varje år de senaste fyra åren. Med ett resurscentrum kan det arbetet bli ännu mer långsiktigt och starkare, menar Mårten Skogman:

– I ett regionalt resurscentrum ser vi att Uppdrag Psykisk Hälsas arbete kan få en mer långsiktig hemvist och förstärkas med ytterligare tjänster för att utöka deras arbete. Det handlar bland annat om att skapa långsiktigt hållbara strukturer för kunskapsspridning inom psykisk hälsa.

Resurscentrum kommer ha en flygledarfunktion – ett samordningsansvar på området.

– Det saknas inte kunskap idag, men det finns både organisatoriska och samverkanshinder för att alla ska kunna ta del av den. Det är det man förhoppningsvis ska kunna få stöd med, fortsätter Mårten Skogman.

En viktig pusselbit
Projektets arbete har pågått i drygt ett år. Det har till stor del handlat om att samla in olika verksamheters och målgruppers behov och önskemål av stöd. Under april var det alltså förskolans, skolans och elevhälsans tur.

– Processen handlar om att genom dialog med olika verksamheter ringa in på vilket sätt Resurscentrum kan stödja Förskolan, skolan och elevhälsan har en viktig roll, bland annat genom sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Eva Olanders.

Syftet med workshopen, som samlade representanter från 15 av länets kommuner och dessutom flera brukarföreningar, var att kartlägga hur arbetet med kunskapsspridning inom psykisk hälsa fungerar idag och inhämta deltagarnas erfarenheter om hur behovet av ett regionalt stöd ser ut. Alla synpunkter och tankar som delades under workshopen blir en viktig pusselbit i hur projektledarna sedan utformar sitt förslag på hur det Regionala Resurscentrumet bör se ut.

Deltagarna fick arbeta med olika frågeställningar i grupper bestående av blandade kompetenser, till exempel psykologer, utbildnings- och elevhälsochefer, kuratorer och representanter från brukarorganisationer. De fick även dela med sig av goda exempel från sina verksamheter.

– Det var verkligen en positiv dag. Tanken är att ett regionalt resurscentrum skulle kunna hjälpa till att förvalta och sprida goda exempel och metoder så inte alla kommuner behöver uppfinna det på nytt, konstaterar Eva Olanders efter workshopen.

Ett ökande problem
Som en introduktion till workshopen presenterades data som visar på den ökande psykiska ohälsan i samhället i stort, även bland barn och skolungdomar – något som de ansvariga inom elevhälsan vittnat om i en tidigare enkätundersökning som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting: 88 procent av respondenterna angav då utmaningen att bemöta ökande psykisk ohälsa bland eleverna som en ganska stor eller mycket stor utmaning. Detta innebar att psykisk ohälsa angavs som den fjärde största utmaningen för elevhälsan. Förhoppningsvis kan Resurscentrum vara en del i att underlätta arbetet.

Projektledarnas plan är att till sommaren ha ett första utkast av förslaget på en organisation för ett resurscentrum, som kommer att remisshanteras på olika sätt under hösten.

Förslaget ska bland annat innehålla:  Vad målsättningen är på kort och lång sikt, hur ledning och styrning ska se ut samt samverkansformer, bemanning och finansiering.

Det är många frågor som ska besvaras, men steg för steg har bilden klarnat – och nu även behoven inom förskola, skola och elevhälsan.

– Vi vet att kunskapen finns till stora delar, men hur får man till att det sprids och att kunskapen används och utvecklas på rätt sätt? Det är ett behov vi hoppas ett resurscentrum ska kunna fylla, avslutar Eva Olanders.