Dialogmöte om städers och regioners utveckling av tvärsektoriella strategier för psykisk hälsa och välbefinnande

Drygt 40 internationella ledare från cirka 15 städer och regioner samlades i Stockholm under två dagar i slutet på maj för att diskutera utvecklingen av hållbara tvärsektoriella strategier för psykisk hälsa och välbefinnande.

I-CIRCLE är ett initiativ bestående av ledare från städer och regioner i åtta länder, såsom New York, London, Toronto och Stockholm, som alla arbetar för ett ömsesidigt lärande kring hur urbana miljöer kan utformas för att utveckla psykisk hälsa och välbefinnande. Det årliga dialogmötet hölls i år i Stockholm i samband med moderorganisationens, International Initiative for Mental Health Leaders (IIMHL), ledarutbyte, som sträckte sig över hela veckan. Fredrik Lindencrona, som både är projektledare för Regeringens och Stockholmsregionens satsning på IIMHL och I-CIRCLE tillika ordförande för IIMHL:s styrgrupp, ledde dialogmötet tillsammans med Christian Foster från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Maria Hägerstrand från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom SLL.

– Vi var 18 städer och regioner representerade, med ledare från politiken, för de tvärsektoriella strategierna och från många andra samhällsområden, till exempel stads- och regionplanering och olika urbana institut, säger Fredrik Lindencrona.

Deltagare under dialogmötet

Goda exempel med tydliga budskap
De två dagarna fokuserades bland annat på ledningen, styrningen och den kontinuerliga utvecklingen av tvärsektoriella strategier i West Midlands, London, New York och Stockholms län. Stockholms stads arbete kring social hållbar stadsplanering (Fokus Skärholmen) och Regionala Utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) utgjorde exempel på nya arenor för strategiska partnerskap. En lärdom från både London och New York, som ligger långt fram i sitt arbete, var behovet av flexibilitet i insatser – hela vägen ner på bostadsområdesnivå.

– De visade att det är nödvändigt att kunna anpassa insatser inom en stad eller en region för att möta lokala behov. Stockholm har satsningen inom Fokus Skärholmen som ett gott exempel, säger Fredrik Lindencrona.

Förutom fördjupningen i de olika städerna och regionernas arbete fick deltagarna även aktivt arbeta i workshops. Under workshopen fick de påbörja arbetet med att skapa en gemensam systemkarta över indikatorer i olika sektorer som påverkar psykisk hälsa i en stad eller region.

– Vi delar i mångt och mycket problembilden och i många delar även lösningsförslag. Om vi hjälps åt kommer vi att komma mycket längre, konstaterar Maria Hägerstrand.

Men samtidigt som att det finns likheter i inställningen finns det fortfarande skillnader i själva utförandet – och vi har därför mycket av lära av våra internationella kollegor, säger Christian Foster:

– Det finns mycket att lära av till exempel Londons social movement-inriktning. Det är inte alls så vi jobbar i Sverige. De har verkligen lyckats fånga näringslivet med sitt arbetssätt, så vi har något att lära där.

Som avslutning på de två dagarna hölls ett kvällsmingel hos SKL. Där var ledande politiker från Stockholm och de andra städerna inbjudna för att ta del av reflektionerna från dialogmötet och från andra parallella dialogmöten inom IIMHL som hade idéer om städer och regioners strategiska utveckling. Två av dialogmötets huvudpersoner, Norman Lamb, tidigare hälsominister i Storbritannien och ordförande för West Midlands regionala strategi för psykisk hälsa och välbefinnande (Thrive West Midlands) och Jacqueline Dyer, vice ordförande för Englands strategi för psykisk hälsa samt lokalpolitiker i Lambeth i Södra London, var tydliga med sitt budskap i sina tal: Psykisk hälsa måste placeras som en central strategisk fråga. Den är grunden i många samhällsutmaningar och måste därför adresseras med kraft i ett tidigt skede mellan alla samhällsaktörer för att utvecklingen ska kunna drivas framåt i tillräckligt högt tempo.

Christian Foster talar under mötet.

Internationella samarbetet kommer intensifieras
Det finns goda förutsättningar för att utveckla det internationella samarbetet. Christian Foster lyfter ländernas lika inställning till ämnet, trots de vitt skilda förutsättningarna, som en bra grund för i vidare arbetet.

– Även fast vi har olika system i våra länder har vi en förvånansvärt likartad syn på vad som måste göras i samhället för en god psykisk hälsa. Det är spännande att se, säger han.

Vissa städer och regioner har kommit långt i sitt arbete, vissa är fortfarande i sin linda. Därför är det extra viktigt att kunna vara öppen och dela med sig av erfarenheterna, vilket de två dagarna gav goda möjligheter till.

– Det är viktigt att vi lär av varandra och vågar vara öppna med det som inte fungerar också, nämner Maria Hägerstrand som ett framgångsrecept i samarbetet.

Med två lyckade dagar bakom sig kan Fredrik Lindencrona spå en ljus framtid för samarbetet inom I-CIRCLE. Han menar att arbetet kommer intensifieras det närmaste året då det finns ett genuint intresse mellan städerna och regionerna att driva en aktiv utveckling tillsammans.

– Med ett aktivt samarbete kan tillgången och spridningen av olika lösningar intensifieras. Det finns en enorm rikedom tvärs över olika sektorer. Vi kan lära oss enormt mycket av varandra mellan städer och regioner. Vi inspirerar varandra och kan stötta varandras utvecklingsprocesser, säger han.

Nästa steg är att konkretisera arbetet genom att kartlägga vad som redan är gjort på olika håll och vad som kvarstår att göra. Arbetet utgår från de grundprinciper som samarbetet bygger på: changing the culture, act early, close treatment gaps, partner with communities, use data better och position government to lead. Den sistnämnda principen, position government to lead, väljer Fredrik Lindencrona att lyfta som en särskilt viktig nyckel till framgång. Han menar att politiker måste öppna ögonen för att psykisk hälsa inte i huvudsak är en sjukvårdsfråga utan en strategisk samhällsutmaning. För att lyckas med den nödvändiga strategiska förflyttningen behöver en region eller stad utveckla en samlad modell tvärs sektorerna, en modell som kan vägleda strategi, styrning och prioritering.

– Det sker redan en hel del, men för att få verklig effekt på psykisk hälsa behöver vi samla ihop det som direkt eller indirekt berör psykisk hälsa och se hur alla goda initiativ kan förstärka varandra, säger Fredrik Lindencrona.

Stockholm satsar vidare
För Stockholms län pågår en aktiv diskussion om vad nästa steg blir. Hur formerna för arbetet blir återstår att se, men det finns en tydlig tanke att utveckla arbetssätten.

– Det var flera aktörer från Stockholm som var på plats under dialogmötet som uttryckte sitt intresse för att bli delaktiga i samarbetet framöver, menar Fredrik Lindencrona. Förutsättningarna är goda om Stockholms län satsar och utvecklar formerna för hur fler sektorer kan inkluderas inom satsningen för psykisk hälsa. Då bygger vi bästa förutsättningar för att få en bärkraftig strategi.

Christian Foster håller med om att fler sektorer behöver inkluderas och menar att det är nödvändigt att samla fler aktörer runt bordet:

– Vi måste säkerställa ledarskapet och få med alla nyckelaktörer. Vi måste tänka brett kring vilka som ska sitta med runt bordet. Idag nöjer vi oss med landsting och kommunerna, men det finns stora nationella aktörer och näringsliv som också behövs, säger Christian.

Ett strategiskt grepp som andra städer och regioner funnit viktigt är att etablera någon form av rådgivande strategisk gruppering (advisory board) med bred representation mellan sektorer. Ett annat grepp är att utforska hur resurser för psykisk hälsa i olika sektorer används och skulle kunna omprioriteras för att kunna förstärka varandra och därmed skapa ett mer framgångsrikt utfall. Vi är på god väg, men det finns mycket kvar att göra, avslutar Fredrik Lindencrona med att konstatera:

– Stockholm har en hög grundnivå med ett ambitiöst samhällsbygge i botten. Men det innebär inte att vi kan lägga oss till ro, istället borde det ge oss råg i ryggen att ta oss till täten av dessa städer och regioner, det förtjänar Stockholmarna. Vi har inte byggt färdigt än!

Läs mer om I-CIRCLE
Läs mer om IIMHL