Bolotsar – en trygghet för såväl invånare som medarbetare

Genom så kallade bolotsar har närmare relationer och effektivare stöd till personer som bor i Vallentunas träningslägenheter skapats.

Miia Kornerud och Hanna Karlsson

Det hela startade under hösten 2016. Hanna Karlsson, enhetschef för boendestödet, Alléns stödboende och bolotsverksamheten i Vallentuna kommun, gick då en ledarskapsutbildning tillsammans med andra chefer inom kommunen. För henne och kollegan från vuxenenheten på socialförvaltningen gick tankarna direkt till hur man kunde förbättra arbetet med kommunens drygt 50 träningslägenheter, lägenheter som ska ge personer med till exempel missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa en stabil utgångspunkt i livet. Gemensamt kom de fram till att en utförarverksamhet, så kallade bolotsar, som kunde vara vuxenenhetens förlängda arm ut till de boende skulle bli vägen framåt.

– Vi har haft en del klagomål tidigare och det tog lång tid innan åtgärder sattes in. Bolotsverksamheten ger oss en chans att gå in tidigare och förebygga. Vi kan vara där hela tiden så att problemen aldrig blir stora, konstaterar Hanna.

Idag, snart två år efter startskottet, arbetar drygt två heltidstjänster som bolotsar. Från 2016 har deras arbete delvis möjliggjorts tack vare medel från Uppdrag Psykisk Hälsa, men inom kort är bolotsarna en del av den ordinarie verksamheten. Vuxenenheten fungerar som beställare av bolotsarnas tjänster och samarbetet bidrar varje dag till nytta för både kommunens invånare och den interna verksamheten. Tillsammans med Hanna har verksamhetschefen på vuxenenheten, Miia Kornerud, funnits med från starten för att driva arbetet framåt.

– Vi är en relativt liten socialförvaltning. God samverkan med andra delar av organisationen var därför ett måste, konstaterar Miia. I detta fall skulle vi skapa en helt ny typ av tjänst och då var tät dialog med utförarverksamheten extra viktig.

Relationsskapandet i fokus

För de boende i kommunens träningslägenheter är regelbunden kontakt med bolotsarna numer en förutsättning för att få bo i en av lägenheterna. Bolotsarna kontrollerar att hyran är betald, att hemförsäkring finns och att den boende sköter sin öppenvårdsbehandling. De finns även behjälpliga om den boende vill ha hjälp med att söka extrastöd, till exempel komma i kontakt med arbetsförmedlingen eller vuxenpsykiatrin.

– Vi lägger stort fokus på ett gott bemötande. Vi anpassar oss alltid efter individens behov – vissa behöver stöd flera gånger i veckan och andra bara någon gång i veckan eller i månaden, säger Hanna.

Genom att finnas där för den boende kan en förtroendefylld relation bildas och anpassningen tillbaka till ett normalt liv kan ske mer effektivt, steg för steg.

– Bolotsen blir den första kontakten om det dyker upp problem. Om den boende till exempel skulle få ett missbruksåterfall så är det oftast bolotsen man känner sig bekväm att berätta det för. Tar man kontakt med bolotsen kan också handläggaren på vuxenenheten få kännedom om situationen och se över om ytterligare stöd behövs, förklarar Miia om varför relationsskapandet är viktigt.

Uppsökande arbete en nyckel

Bolotsarna arbetar också vräkningsförebyggande. Vid varje ärende som kommer till socialnämnden om att en person är på väg att bli av med sin lägenhet skickas en bolots till lägenheten för ett besök.

– Vi började prata om uppsökande insatser redan innan bolotsverksamheten var igång. Man behöver alltid vara två personer när man åker ut och våra enheter kunde avsätta en person var. Det var så intresset för att ta sig an själva bolotsrollerna skapades och samarbetet började, säger Hanna.

Ett tätt samarbete mellan utförare och beställare är ett måste, menar båda två. När verksamheten drog igång anordnades en gemensam workshop med bolotsarna och handläggarna på vuxenenheten där de resonerade kring hur rutinerna bör formas: Hur ska ett uppdrag se ut? Vad behöver vi? Vad behöver dem? Och vem ska egentligen vara spindeln i nätet? Förutom den nytta som skapats för kommunens invånare har arbetet också lett till effektivitet och bättre arbetsmiljö internt.

– Som handläggare kommer du ofta känna dig otillräcklig. Att veta att det finns någon att bolla med och som direkt kan åka hem till individen om det skulle behövas gör att alla känner större trygghet, menar Miia.

Bolotsarna är här för att stanna

Socialnämnden har beslutat att bolotsverksamheten ska gå över från projekt till ordinarie verksamhet – ett tydligt kvitto på gott resultat.  Inte minst inom det vräkningsförebyggande har man sett väldigt goda resultat på relativt kort tid. Att bolotsarna får snabb kontakt har medfört att risken för att förlora bostaden minskar, då socialförvaltningen i ett tidigt skede kan bedöma behov av stöd.

Miia och Hanna tror att bolotsarnas roll kommer växa ytterligare i framtiden. Bland annat kommer vuxenenheten inom kort anställa ytterligare en boendekonsulent för att stärka upp arbetet med bostadsfrågor. Det möjliggör att samla kunskapen kring bostadsfrågor och socialtjänst och utvecklar verksamheten ytterligare.

– Det var verkligen jätteroligt att dra igång projektet. Det är mycket jobb, men är så utvecklande, utmanade och lärorikt. Nu kan vi sitta här och vara stolta över att vi gjorde det så bra – men det finns fortfarande mycket att göra, avslutar Miia.