Närliggande utvecklingsarbete

Det pågår flera arbeten som syftar till att skapa långsiktiga strukturer för psykisk hälsa. En av de övergripande målsättningarna med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är att bidra till arbetet med långsiktiga strukturer och det gör kansliet bland annat genom att delta i, följa och sprida arbetet.

Strategiarbete igång för psykisk hälsa i Stockholms län

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har i budgeten för 2019 tagit initiativ till utvecklingen av en ny strategi för att förbättra förebyggandet och främjandet av psykisk (o)hälsa i Stockholms län. Arbetet kommer att genomföras i samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och många andra aktörer i länet.

Läs mer om uppstarten av strategiarbetet

Kontakt

Fredrik Lindencrona
Projektledare Strategi för förebyggande & främjande av psykisk (o)hälsa i Stockholms Län
fredrik.lindencrona@sll.se

Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland

Under två års tid har ett projekt pågått i syfte att ta fram ett förslag på en samverkande organisation för ett Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland. Arbetet har skett i samverkan mellan Stockholms läns kommuner, Region Stockholm och Region Gotland.

I december 2019 överlämnades förslaget till Hälso- och sjukvårdsdirektören i Stockholm och till Regiondirektören på Gotland för ställningstagande kring den fortsatta process utifrån förslaget. Ta del av projektets slutrapport här:

Etablering av Regionalt resurscentrum psykisk hälsa i Stockholm-Gotland

Kontakt

Eva Olanders
Projektledare Regionalt Resurscentrum Stockholm-Gotland
eva.olanders@storsthlm.se

Mårten Skogman
Projektledare Regionalt Resurscentrum Stockholm-Gotland
marten.skogman@sll.se

Folkhälsopilot Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm har ett regeringsuppdrag att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Inom ramen för Folkhälsopilot Stockholm har ett fördjupat samarbete inletts med ett urval kommuner. Syftet är att bidra med motivation och kunskap till kommunledning och medarbetare, att bidra till att kvalitetssäkra det främjande och förebyggande arbetet samt att få fram kunskaper och modeller för spridning till andra kommuner.

Läs mer om Folkhälsopilot Stockholm

Kontakt

Kajsa Lönn Rhodin
Utvecklingsledare
kajsa.lonn.rhodin@lansstyrelsen.se

Kaisa Snidare
Utvecklingsledare
kaisa.snidare@lansstyrelsen.se

Gabriel Wikström
Utvecklingsledare
gabriel.wikstrom@lansstyrelsen.se