Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP

När en person behöver hjälp och stöd eller är sjuk ges insatser ofta från olika verksamheter inom olika huvudmän. När hälso- och sjukvården och socialtjänsten kopplas in medför det ofta för den enskilde att denne behöver ha kontakt med flera olika yrkesprofessioner från olika verksamheter.

Verksamheterna ska sinsemellan samverka för att hjälpen ska ges så bra som möjligt, vilket beskrivs i överenskommelser. Samordnad individuell plan, SIP, är ett verktyg där de inblandade aktörerna tillsammans med personen som behöver stöd samordnar sitt arbete så att det blir tydligt vem som gör vad och när.

Kartlägga status om nuläge

Enligt överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019 ska Sveriges kommuner och landsting (SKL) kartlägga status om nuläget gällande användning av SIP och av överenskommelser om individer med behov av samordning och integrerade verksamheter.

Hur går det till?

Under september och oktober månad 2019 kommer Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL att samla in samverkansöverenskommelser för målgrupperna:

  1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
  2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar,
  3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Enligt HSL 16 kap 3 § och SoL 5 kap 1 d, 8, 9a §§ ska det finnas överenskommelser om samarbete rörande dessa målgrupper.

Insamlingen sker via vår kontakta med länssamordnarna för arbetet inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa ( PRIO-samordnarna). Vi kontaktar bland annat kommuner, regioner, SKL.s nätverk, patientnämnder och patient-, brukar- och anhörigföreningar med direkt anknytning till överenskommelsens inriktning.

Den 2 december 2019 kommer vi att anordna en workshop för att diskutera gemensamma frågor för er som upprättar samverkansöverenskommelser. Vi återkommer med en separat inbjudan till detta.

Ett parallellt arbete pågår även inom ramen för Kraftsamlingen för psykisk hälsa om ”SIP i framtiden”. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Om du som läser detta vill bidra vore vi tacksamma om du vill dela med dig av erfarenheter via mejl. Svara gärna på de frågor vi formulerat nedan.

Frågor:

  • Vilka är framgångsfaktorerna för en effektiv samverkan kring individen?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för SIP?
  • Vilka hinder försvårar samverkan och användning av SIP idag?
  • Vad behöver göras på lokal och regional nivå för att stödja och förenkla arbetet med samverkan och SIP?
  • Hur kan ni utveckla er samverkan och användning av SIP?
  • Vad behöver göras på nationell nivå för att stödja och förenkla arbetet med samverkan och SIP?
  • I vilka situationer ska man inte använda SIP? Vad använder man istället?

Om det finns rapporter eller brukarrevisioner och andra utvärderingar som du känner till tar vi gärna del av dessa.

Mejla till uppdragpsykiskhalsa@skl.se senast 25 oktober 2019.

Läs mer om SIP

Läs mer om vårt aktuella utvecklingsarbete med SIP

Hjälpte informationen på sidan dig?