Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP

När en person behöver hjälp och stöd eller är sjuk ges insatser ofta från olika verksamheter inom olika huvudmän. När hälso- och sjukvården och socialtjänsten kopplas in medför det ofta för den enskilde att denne behöver ha kontakt med flera olika yrkesprofessioner från olika verksamheter.

Verksamheterna ska sinsemellan samverka för att hjälpen ska ges så bra som möjligt, vilket beskrivs i överenskommelser. Samordnad individuell plan, SIP, är ett verktyg där de inblandade aktörerna tillsammans med personen som behöver stöd samordnar sitt arbete så att det blir tydligt vem som gör vad och när.

Förstudie, ”Att stärka samverkan med hjälp av SIP”

Förstudien ”Att stärka samverkan med hjälp av SIP” är en del i Överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019. Studien innehåller en nulägeskartläggning som ger en bild av framgångsfaktorer och hinder samt ger rekommendationer om vidare arbete för att SIP i framtiden ska fungera på bästa möjliga sätt.

Kartläggningen om nuläge bygger främst på intervjuer av länssamordnare för Överenskommelsen inom området psykisk hälsa, men synpunkter och kunskap har även samlats in genom kontakt med flera av SKR:s nätverk, patientnämnder samt anhörig-, patient- och brukarorganisationer inom området psykisk ohälsa. Därtill har en möjlighet givits för fler att lämna synpunkter via en ”öppen brevlåda”. Som underlag för studien har det även gjorts en litteraturgenomgång.

Delen som handlar om hur SIP kan utformas och fungera i framtiden har samlats in genom en workshopserie kallat ”SIP i framtiden”, vilken utförts inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Du hittar förstudien här.

Samverkansöverenskommelser

Under september och oktober månad 2019 samlade Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR in samverkansöverenskommelser för målgrupperna:

  1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
  2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar,
  3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Enligt HSL 16 kap 3 § och SoL 5 kap 1 d, 8, 9a §§ ska det finnas överenskommelser om samarbete rörande dessa målgrupper.

Insamlingen skedde via vår kontakt med länssamordnarna för arbetet inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa (PRIO-samordnarna). Den 2 december 2019 genomförde vi en workshop för att diskutera gemensamma frågor för er som upprättar samverkansöverenskommelser.

Läs mer om SIP

Läs mer om vårt aktuella utvecklingsarbete med SIP

Hjälpte informationen på sidan dig?