Hälsostöd

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Hälsostöd omfattar metodstöd för process för inbjudan av deltagare samt innehåll, genomförandestöd och uppföljning av gruppträffar. Verktyget kan användas som gruppbehandling och vid enskilda konsultationer.

Syfte

Självhjälp genom hälsostöd syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att ge individen verktyg att hantera lindrig psykisk ohälsa.

Användare

Ansvariga för verksamheten som önskar stärka första linjens psykosociala insatser för asylsökande och nyanlända vuxna med lindrig psykisk ohälsa

Innehåll

Hälsostöd omfattar metodstöd för process för inbjudan av deltagare samt innehåll, stöd för genomförandet och uppföljning av gruppträffar:

  • Process för identifiering genom strukturerad screening och inbjudan
  • Grupper sätts samman utifrån lokala förutsättningar och beaktande av hur deltagarna erbjuds en trygg miljö
  • Fem sessioner ges kring hur flykten kan påverka hälsan (innan, under och efter flykten), vad migrationsstress är och vilka symtom som kan observeras. Sessionerna tar även upp egenvårdsråd för vad som kan göras i förebyggande syfte exempelvis kring sömn, kost och motion, samt hur och när man bör söka vård vidare

En uppdaterad version av Gruppledarguiden finns nu att ladda ner (se under relaterat material). Materialet inkluderar tre träffar som tar upp tobak, alkohol och narkotika, känslor och sexuell hälsa. Materialet finns enbart på svenska men håller på att översättas till arabiska, dari, tigrinja och somaliska.

Praktiskt genomförande

  • Inventering av nuvarande arbete på regional nivå för att hantera lindrig psykisk ohälsa och försämringar
  • Utbildning av gruppledare
  • Screening av deltagare och etablering av hälsostödsgrupper

Hjälpte informationen på sidan dig?