Refugee Health Screener (RHS)

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Refugee Health Screener (RHS) är ett formulär som utvecklats för att upptäcka psykiska besvär bland flyktingar från 14 år och uppåt. Instrumentet ska identifiera symptom på ångest, depression och posttraumatisk stress och har visat sig ha goda psykometriska egenskaper.

RHS-15

RHS-15 (den mest använda versionen av RHS med 15 frågor) kan användas både som självskattningsformulär och administreras av en kliniker, vilket är viktigt när det gäller flyktingar med bristande läs- och skrivkunskaper. Andra fördelar är att instrumentet utvecklats med flyktingar från flera olika språkgrupper.

RHS-15 har 13 frågor som fokuserar på symtom, en som fokuserar på coping och en ”besvärstermometer”. Eftersom många flyktingar som fyllt i RHS-15 upplevt de två sista frågorna som komplicerade och tidskrävande att besvara har formuläret testats med enbart de 13 symtomfrågorna, och visat sig fungera väl både med avseende på skalans sensitivitet och specificitet.

Det nedbantade formuläret har fått namnet RHS-13 och är den version som använts i studien från Uppsala Universitet.

Tvåspråkiga versioner

Det finns tvåspråkiga versioner av RHS-15 med engelska som genomgående språk, samt en svensk version av RHS-13, se under Länkar.

Hjälpte informationen på sidan dig?