SAGA: SAmarbete Gemensamt Ansvar för barn och unga i Sollentuna

Inom Sol­len­tu­na kommun ar­be­tar man till­sam­mans för att ge rätt stöd till barn och unga. När barn och unga har be­hov av hjälp och stöd in­ne­bär det ibland kon­takt med fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter, till ex­em­pel barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin, sko­lans elev­häl­sa och so­ci­al­tjäns­ten.

För barn och de­ras för­äld­rar kan det in­ne­bä­ra:

  • Att det blir många möten och många olika kontakter att hålla ordning på
  • Ibland kan det vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar får lägga mycket kraft och tid på att samordna och förmedla information emellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter kan dra åt olika håll

I ett ge­men­samt mö­te kan föräldrar få hjälp att gö­ra en SIP.

Hjälpte informationen på sidan dig?