Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra som i sitt dagliga arbete möter barn och bedömer deras mognad. Kunskapsstödet ger däremot inte stöd för åldersbedömningar.

Bedömningen av barns mognad är av central betydelse för vilken grad av delaktighet barn får i praktiken. I flera centrala lagtexter finns bestämmelser som handlar om att barns åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Samtidigt framgår det varken i barnkonventionen, i svensk lag eller av förarbeten hur mognad ska definieras.

Mognad är ett komplext begrepp. Det går sällan att peka ut något exakt tillvägagångssätt som är rätt eller fel för att bedöma barns mognad. Kunskapsstödet innehåller därför inte rekommendationer, utan är tänkt att användas som kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen.

Kunskapsstödet består av tre delar.

Mognadsbedömning och barns delaktighet beskriver och resonerar kring de lagrum i socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, patientlagen och tandvårdslagen som har betydelse för bedömningen av barns mognad. Avsnittet avslutas med några saker att tänka på inför samtal där en bedömning av barnets mognad kan vara aktuell.

Barns utveckling – en översikt är en kunskapssammanfattning av hur barns utveckling typiskt ser ut. Inledningsvis diskuteras olika aspekter av barns utveckling, därefter presenteras vad som är typiskt för barn i olika åldrar och till sist redogörs för faktorer som kan komplicera utvecklingen.

Fallbeskrivningar och diskussionsfrågor består av ett antal exempel på situationer där en bedömning av barnets mognad är central. Varje fall följs av ett antal frågor som är tänkta att starta diskussioner kring mognadsbedömningar och barns delaktighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?