Arbeta så här med sociala investeringar

SKR:s arbetsmodell för sociala investeringar går från behovsanalys till implementering. Modellen är utformad för utvecklingsarbete i offentlig sektor och består av sex komponenter som visar vilket arbete som behöver göras organisatoriskt, strategiskt och operativt.

Varje komponent är ett eget kompetensområde där erfarenhet eller expertis behövs. Komponenterna kan ses som steg i en process, men de är inte alltid helt sekventiella. Alltså kan de pågå parallellt, återkomma flera gånger eller överlappa varandra.

1.
Analysera behoven tvärsektoriellt

Ett första kriterium för en social investering är att den ska svara mot ett befintligt behov hos en identifierad målgrupp. För att verkligen förstå behoven på ett område krävs en djupgående analys av tillgänglig data. Utför behovsanalyser, gemensamt över förvaltningsgränserna.

 • Analysera resultat för olika målgrupper för att se var behoven är störst.
 • Kartlägg vilka insatser som ges. Vad har verksamheterna för bild av behoven?
 • Jämför verksamhetsföreträdarnas bild med vad som går att utläsa av statistiken.
 • Nå samsyn i organisationen kring vilka de verkliga behoven är.

Kartläggningen kan utgå från exempelvis Uppdrag Psykisk Hälsas affisch med barns och ungas utveckling.

2.
Välj satsningar strategiskt När det finns ett identifierat, prioriterat behov och en idé om målgrupp är det dags att välja satsning. För att investeringen verkligen ska bidra till förbättrade resultat behöver ni bedöma
 • hur väl en specifik satsning svarar mot valda behovsområden
 • att de insatser som satsningen innehåller är underbyggda av evidens eller beprövad erfarenhet
 • hur stor den förväntade effekten är
 • hur enkelt det skulle vara att införa satsningen i den ordinarie verksamheten.

Använd till exempel Uppdrag Psykisk Hälsas och Örebro kommuns beslutsunderlag till social investering för att få överblick över hur behoven och insatserna förhåller sig till varandra.

3.
Utforma satsningen För att säkra att satsningarna är tillräckligt väl utformade innan det blir dags att fatta beslut om genomförande behöver ni bearbeta underlaget ytterligare. Använd en etablerad och strukturerad metod för utformning (logikmodellering), och stäm av underlaget mot forskning och beprövad erfarenhet. På så sätt optimerar ni satsningen så att
 • det finns goda skäl att anta att de aktiviteter som ska genomföras faktiskt leder till förbättrade utfall för målgruppen
 • aktiviteter och mål styr åt samma håll, och är tillräckligt väldefinierade för att de ska gå att följa upp och kommunicera
 • satsningen är anpassad till den lokala kontexten, och är väl förankrad hos berörda verksamheter.

Ni behöver också

 • välja mätmetoder, indikatorer och processmått
 • strukturera för projektledning och styrning samt för uppföljning och effektutvärdering
 • beskriva potentiella risker med satsningen
 • beräkna kostnader, förväntade sociala vinster och ekonomiska resultat.

Vi har tagit fram instrument och metoder för att mäta psykisk hälsa 

Använd gärna enhetskostnader för att beräkna kostnader, till exempel med hjälp av Uppdrag Psykisk Hälsas lista med schablonkostnader för insatser från kommun, region och stat.

I Uppdrag Psykisk Hälsas guide för effektutvärdering och logikmodell finns stöd till logikmodelleringen.

4.
Genomför och följ upp satsningen På verksamhetsnivå sker genomförandet av en satsning naturligt, men på strategisk nivå ligger ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för framgång. Projektägaren är den som har det yttersta ansvaret för satsningen, kan stötta projektledaren löpande samt har mandat att avbryta satsningen om förutsättningarna förändras eller om mätningar visar negativa effekter av satsningen. Styrgruppen ska bestå av personer som har värdefull information för satsningens framgång, och som därmed kan vägleda processen tillsammans med projektägaren.

Tillsammans ska projektägare och styrgrupp

 • ge löpande stöd till projektledaren
 • följa upp satsningen löpande, även medan den pågår
 • ha beredskap för att oväntade problem kan uppstå och behöva hanteras
 • kommunicera och förankra satsningen i organisationen.

Använd gärna webbverktyget foljupp.nu som är framtaget för att underlätta strukturering och rapportering av process- och utfallsmått.

5.
Utvärdera satsningen När satsningen är genomförd behöver den utvärderas grundligt, för att ta reda på vilken förändring som har skett, varför förändringen har skett och vilka delar av satsningen som har varit verksamma. Analysera:
 • om satsningens genomförande överensstämmer med planeringen, om de beslutade aktiviteterna genomfördes samt om målgruppen nåddes av satsningen och då i vilken grad
 • om satsningen genererade förväntade utfall, och utfallets storlek jämfört med kontrollalternativet
 • vilken effekt satsningen fick i relation till kostnaden
 • vilka delar av satsningen som var avgörande för att uppnå utfallet, samt vilka delar som var framgångsrika respektive mindre lyckade.

Den färdiga utvärderingen blir beslutsfattarnas huvudsakliga underlag för att besluta om att implementera satsningen i den ordinarie verksamheten. Därför behöver utvärderingsrapporten även innehålla en implementeringsplan som beskriver vad en fullskalig implementering av satsningen skulle innebära i ekonomiska och organisatoriska termer.

6.
Implementera och skala upp satsningen Om utvärderingen visar att satsningen har varit framgångsrik  bör satsningen integreras i den ordinarie verksamheten. Använd er plan för implementering och uppskalning. Bibehåll rutinerna för uppföljning och utvärdering även efter implementeringen.

I skriften Implementering av sociala investeringar finns råd för implementeringen.

Hjälpte informationen på sidan dig?