Instrument och metoder för att mäta psykisk hälsa

På dessa sidor har  vi samlat ett antal metoder och instrument som används för att mäta och skatta barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa och behov, samt instrument som kan användas när man vill utvärdera sin verksamhet. Metoderna och instrumenten är vanligt förekommande i kommuner och regioners verksamheter.

Fikandes par fotat i motljus

Begreppsdefinitioner

Inom området mätning och bedömning finns olika begrepp som ibland används synonymt. Begrepp som bedömningsinstrument, skattningsskalor, formulär, kartläggningsverktyg är bara några av de begrepp som förekommer. Vi använder oss av begreppen ”instrument” eller ”formulär” när vi talar om strukturerade och utvärderade instrument för mätning. För stödmaterial som är kopplade till mätningarna används begreppen ”användarstöd” eller ”verktyg”.

Bedömning av psykisk hälsa

Samlad information om hur du kan bedöma evidens, eller tillförlitlighet, hos ett antal instrument och formulär som används för att bedöma psykisk hälsa på individ eller gruppnivå.

Om instrument och formulär för individ och grupp

Mätning av kvalitet på verksamheter

Om SQPM, mätinstrument för kvalitet och prestation

Vi hade tidigare även information om frågeformuläret ChASE, (Child and Adolescent Service Experience). I dagsläget ligger all den informationen på Socialstyrelsens webbplats.

Om ChASE på Socialstyrelsens webbplats

 

Hjälpte informationen på sidan dig?