Programberedning för barns och ungas hälsa

Hur kan politiskt beslutsfattande vara pådrivande och främja förändring för barns och ungas hälsa?

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka, enligt nationella rapporteringar.
En god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga är en viktig faktor för ett framgångsrikt samhälle och för att öka individens handlingsutrymme. Insikten om potentialen i främjande och förebyggande insatser, liksom politikens möjlighet att påverka dessa, var anledning till att en programberedning tillsattes.

Programberedningens uppdrag

Uppdraget har varit att ta fram ett underlag som möjliggör en politisk diskussion och att det politiskt går att bedöma. Beredningen fokuserade på hur politiskt beslutsfattande kan vara pådrivande och främja förändring för barns och ungas hälsa ur ett brett helhetsperspektiv där hela samhället berörs. Tvärsektoriella politiska arenor togs fram av beredningen som diskussionsunderlag.

Beredningen betonar vikten av samverkan såväl inom som mellan huvudmännen och pekar på behovet av hållbara tvärsektoriella politiska strukturer. Som inspiration användes rapporterna ”Barns och ungas hälsa i Sverige idag. En nulägesbeskrivning” samt ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa” Inspiration hämtades även från Malmökommissionens arbete, det kanadensiska exemplet om samordnade strategier för barn och ungas psykiska hälsa och det skotska exemplet GIRFEC (Getting it right for every child).

Programberednings samlade förslag

Sveriges Kommuner och Landsting ska i sin intressebevakning gentemot staten verka för att:

 • Främjande och tidiga insatser för barns och ungas hälsa genomsyrar alla relevanta politikområden
 • Statliga beslut och aktiviteter som rör barns och ungas hälsa samordnas över ministerområden, departements- och myndighetsgränser
 • Staten har en sammanhållen och långsiktig strategi för barns och ungas hälsa som utveckling och satsningar inom området utgår ifrån
 • Kraftfullt förstärka forskning kring barns och ungas hälsa
 • Säkerställa att kunskap om barns och ungas hälsa samlas in och sprids
 • Aktuell lagstiftning möjliggör gemensam analys och beslutsfattande för att underlätta samarbete, dokumentation och uppföljning
 • Grundutbildningar och fortbildning understödjer ett multiprofessionellt arbetssätt i verksamheter för barn och unga. Gemensamma moment bör ingå som förberedelse till ett gott teamarbete

Sveriges Kommuner och Landsting ska stödja medlemmarnas arbete med:

 • Utveckling och användning av rätt data för analys och gemensamma beslut med fokus på resultat och förbättringar
 • Strategier för effektiv samverkan och tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa
 • Utveckling av ledning och styrning med fokus på lokalt förbättringsarbete
 • En gemensam struktur för kunskapsspridning kring barns och ungas hälsa
 • Att utveckla sätt för att frigöra resurser för främjande av tidiga insatser för barns och ungas hälsa
 • Utveckling av politiska arenor för styrning och ledning med fokus på helhetssyn och tvärsektoriellt arbetssätt
 • Att genomföra utvecklingsinsatser i samband med lagändringar eller nationella satsningar
 • Att fungera som en arena för tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna kring barnkonventionen, barns och ungas hälsa.

Programberedningen för barn och ungas psykiska hälsa har arbetats fram under 2015 till 2017 med medarbetare från Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med representant från avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 18 december 2017 av Är du intresserad av att beställa material?