”Våga vara viktig” – utbildningskoncept för personal som arbetar med ensamkommande i boendemiljö

Främjande eller förebyggande

”Våga vara viktig” är ett utbildningskoncept för professionella som arbetar i ungdomars omsorgsmiljö.

Utbildningen bygger bland annat på kunskap om att ungdomar som har med sig svåra upplevelser i livet behöver uppleva trygghet och ha tillgång till pålitliga vuxenrelationer för att återhämta sig och fortsätta utvecklas väl.

Alla ungdomar behöver inte terapeutiska kontakter men de behöver alla extra god omsorg. Personal i ungdomars boendemiljö har goda möjligheter att vara viktiga vuxna som kan ge god omsorg och minimera problemutveckling hos ungdomar. Med en medvetenhet om ungdomars sårbarheter och ett aktivt arbete för att stärka ungdomars friskfaktorer syftar projektet i första hand till att stärka de viktiga vuxna som möter ensamkommande ungdomar i deras hemmiljö.

Genom att ge kunskap om hur vuxna kan agera i sina professionella roller i det dagliga arbetet vill projektet bidra med kunskapsbaserad praktik för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk, sexuell exploatering och människohandel hos ungdomarna. Utbildningskonceptet innehåller bl. a faktakunskap, samtalsmetodik, föräldrastödsstrategier, traumamedveten kunskap, praktiskt erfarenhetsutbyte mellan deltagare m.m. och vill motivera och inspirera vuxna att våga vara viktiga för ungdomar genom ett professionellt och medvetet agerande.

Resultaten av projektet visar att boendepersonal agerar mer aktivt och medvetet i sina professionella roller. De har fått ökad kunskap om metoder och arbetssätt att använda sig av som både stärker relationen till ungdomarna och ungdomarna i sig själva och de har efter utbildningen fått ökad lust, mod och inspiration till sitt fortsatta arbete. De ”vågar fråga” om oro i större utsträckning och 80 % av personalen har haft fler samtal med ungdomarna efter utbildningen. Personal samverkar mer med kollegor och tar även mer stöd från andra professionella efter utbildningen.

Det finns utifrån de samlade erfarenheterna ett bra underlag för att säga att utbildningen har lett till att personal vågar vara viktiga i större utsträckning vilket är en betydelsefull grund för det förebyggande arbetet med alla ungdomar som tar emot insatser från samhället.

Hjälpte informationen på sidan dig?