Pilotprojekt: Refugee Health Screener (RHS) inom elevhälsan

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Barn som varit på flykt har en högre förekomst av psykisk ohälsa än andra barn i motsvarande åldrar. De flesta nyanlända barn och unga går i skolan och elevhälsan har en viktig roll i arbetet med att stödja barn och unga i sin utveckling så att de kan uppnå utbildningens mål.

Under hösten 2018 provades ett screeninginstrument, Refugee Health Screener (RHS) på tre gymnasieskolor i Stockholms Län. RHS är utvecklat för att identifiera symtom på ångest, depression och PTSD. Pilotprojektet syftade till att undersöka om RHS är ett användbart instrument för elevhälsan för att bedöma symtom på psykisk ohälsa och underlätta vidareremittering till skolkurator och/eller hälso- och sjukvården.

Vid en avslutande workshop visade preliminära resultat att skolsköterskor och kuratorer på deltagande skolor upplevde instrumentet användbart och hjälpsamt i mötet med nyanlända barn med tecken på psykisk ohälsa.  Instrumentet underlättade arbetet med att identifiera symtom på psykisk ohälsa och svaren som de unga uppgav blev en bra utgångspunkt för vidare samtal.

Pilotprojektet genomfördes av Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin. En kvalitativ slutrapport planeras under 2019.

För mer information kontakta Sara Delilovic, sara.delilovic@sll.se eller Ana Hagström ana.hagstrom@sll.se

 

Hjälpte informationen på sidan dig?