På flykt och försvunnen – metodstöd för regional samverkan kring ensamkommande barn som försvinner

Främjande eller förebyggande

Varför behövs ett metodstöd?

Ensamkommande barn som försvinner eller riskerar att försvinna är en utsatt målgrupp. Många olika aktörer kommer i kontakt med målgruppen, samtidigt som ingen myndighet har det övergripande ansvaret.

För att lyckas skapa ett skyddssystem runt dessa barn behöver många aktörer samverka. Samverkan kan vara utmanande eftersom aktörerna har så olika uppdrag, mål och arbetssätt och sällan är vana att samverka så nära. Det behövs kunskap, metoder och ett processperspektiv för att utveckla välfungerande samverkan.

Att påpeka möjligheterna med samverkan – samt vilka utmaningar som kan uppstå och hur dessa kan hanteras – är syftet med detta metodstöd.

Vem är metodstödet till för?

Metodstödet är framtaget främst för att användas på regional nivå. Den riktar sig till alla aktörer som är involverade i ett regionalt samverkansarbete runt målgruppen ensamkommande barn.

Aktörer som kan ha nytta av metodstödet kan exempelvis vara länsstyrelser, kommunförbund, regionala samverkansorgan, Migrationsverket, polis, åklagarmyndighet, frivilligaktörer, socialtjänst och skola.

Vad baseras metodstödet på?

Metodstödet baseras till stor del på intervjuer med representanter från olika aktörer som har arbetat med samverkan för denna målgrupp i Skåne och Stockholms län, där både stora och små kommuner har varit representerade. Dessa län har valts ut eftersom de har pågående samverkansnätverk för ensamkommande barn som försvinner. Aktörerna som intervjuats representerar både regional och lokal nivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?