Introduktionsutbildning för specialistpsykiatrin

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Introduktionen riktar sig till personal inom psykiatrin och syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen. Introduktionen innehåller beskrivning av vilka utmaningar som mötet kan innebära, inklusive kulturella aspekter av symtom och beskrivningar av besvär, samt tips på metodstöd att använda i mötet Syfte Att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen Användare Grundintroduktion specialistpersonal riktar sig till läkare och övrig personal inom specialistverksamheten som i sitt arbete möter nyanlända eller asylsökande Innehåll – Beskrivning av asylprocessen – Beskrivning av vilka utmaningar som mötet med patienter kan innebära, inklusive att symtom och beskrivningar av besvär kan uttryckas på olika sätt beroende på kulturell bakgrund – Tips på stödmaterial att använda i mötet med patienter Praktiskt genomförande – Powerpointpresentation och film kan användas för enskild inhämtning av orienterande information – Filmen kan användas som en kort introduktion på läkarmöten eller arbetsplatsträffar för att skaffa personalgruppen en gemensam baskunskap – Filmen och eller powerpointpresentation kan användas som start på gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte – Powerpointbilderna kan användas som kom-ihåg-material för att hitta skalor eller informationsmaterial till patienterna på olika språk – Powerpointpresentationen kan användas som en introduktion för fördjupande studier inom området genom att länkar och litteraturtips används som fortsatt läsning och kunskapsinhämtning

Hjälpte informationen på sidan dig?