Introduktion till migration och psykisk hälsa

Främjande eller förebyggande

Denna introduktion kan ges separat eller i kombination med annan träning eller information till personal relaterat till asylsökande och nyanlända. Syfte Att stärka den allmänna kunskapen och medvetenheten kring psykisk ohälsa och den transkulturella kompetensen hos personal som kontinuerligt kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända. Målgrupp Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Innehåll Grundläggande introduktionsutbildning i transkulturell psykiatri och migration för att bättre kunna identifiera och förstå de symtom och beteenden som kan kopplas till psykisk ohälsa och migration. Introduktionsutbildningen ges i form av webbutbildning som lämpar sig för självstudier på egen vald tid, samt underlag för att genomföra introduktionsutbildning som arbetsplatsförlagd utbildning i samband med arbetsplatsträffar.

Hjälpte informationen på sidan dig?