Information om projekt med uppsökande team för ensamkommande i Gävleborg

Främjande eller förebyggande

Efter att en förstudie genomförts våren 2016 gav divisionschefen för division Medicin-Psykiatri-Primärvård verksamhetschefen för VO Familjehälsa i uppdrag att under hösten 2016 bedriva ett projekt med uppsökande team till boenden för ensamkommande i Gävleborgs län.

Syftet var att prova en modell för uppsökande verksamhet med barnmorskor och hälsokommunikatörer, där de tillsammans gav information till ensamkommande ungdomar om egenvård, hälso- och sjukvårdens organisation samt sex och samlevnad. Det övergripande syftet med satsningen var att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen genom informationsinsatser.

Fyra hälsokommunikatörer anställdes som tillsammans med barnmorskor från Ungdomsmottagningarna bedrev uppsökande verksamhet till boenden för ensamkommande ungdomar under en 11-veckorsperiod (sept-nov 2016). Totaltid för projektet var 15 aug-31 december.

Projektet nådde 351 ensamkommande ungdomar i länet och utvärderingen visar att ungdomarna upplever att de stärkts i sitt ”empowerment”, de har fått nya verktyg för att själva kunna göra något åt sin hälsa. Brister som utvärderingen visar var att även personalen borde ha fått samma information som ungdomarna så att de kunde ha stöttat dem samt att projektet skulle ha fått mer tid. Man hade då kunnat utföra informationen grundligare och följt upp informationsträffarna.

Satsningen kostade 1,5 milj kr och finansierades med extra statsbidrag.

Rörande psykisk hälsa går det inte att utläsa av utvärderingen att denna har förbättrats hos målgruppen i och med projektet men flera av boendeföreståndarna uppger att ungdomarna, efter informationstillfällena ”öppnat upp” och börjat tala mer om svåra ämnen.

Vissa ungdomar med psykisk ohälsa har identifierats och uppmanats att söka hjälp på Ungdomsmottagningarna, andra har aktivt bokats in på besök hos barnmorska eller kurator.

I rapporten ges förslag på förbättringar som skulle höja kvaliten om man vill upprepa insatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?