Guide för behovsbedömning och remittering av vuxna nyanlända till specialistpsykiatri

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

En kortfattad guide för bedömning av behov och innehåll i remiss av nyanlända och asylsökande från primärvården till vuxenpsykiatrin.

Beskrivning
Guiden syftar till att vara ett praktiskt stöd för vårdpersonal i bedömning psykisk ohälsa hos vuxna i första linjen och vid beslut om eventuell vidareremittering till specialiserad vård. Guiden innehåller tre delar (1) instruktioner för vad som bör finnas med i en remiss till specialistvården (2) en lista över vanliga symtom vid PTSD och depression samt (3) fyra screeningfrågor som kan ställas till vuxna patienter vid screening för PTSD.

Hjälpte informationen på sidan dig?