Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Utöver generell ökad tillgänglighet till lokaler, kollektivtrafik och utbildning ges också stöd på individuell nivå.

Personer med funktionsnedsättning är en heterogen grupp och hur man påverkas av sin funktionsnedsättning är förstås individuellt. Många personer med funktionsnedsättning har ett arbete som motsvarar deras kompetens och kunskap. Om funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan, vilket är vanligt för personer med psykisk funktionsnedsättning kan svårigheterna dock vara större än för övriga att etablera sig på arbetsmarknaden.

När man väl är i arbete eller sysselsättning är situationen på arbetet en faktor som också påverkar människors mående.

Många behöver stöd från flera aktörer

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde men kommunerna tar stort ansvar genom olika insatser och stöd. Rehabiliteringsansvaret delas av flera huvudmän med olika uppdrag och regelsystem samt med olika ansvar. Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser, men är inte utförare av dem. Kommuner ansvarar för social rehabilitering, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för arbetsmarknads- och rehabiliterande insatser för respektive anställda och arbetslösa. Hälso- och sjukvården ansvarar för att genomföra medicinisk rehabilitering.

Under 2015 görs kartläggningar och analyser inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i syfte att lyfta fram exempel och insatser som ger ökade möjligheter till arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under hösten planeras en spridningsinsats av lokala exempel.

På Socialstyrelsens webbplats kan du jämföra kommuner och stadsdelars stöd till personer med funktionsnedsättning. Materialet presenteras i Excelfiler med resultat per kommun och i en guide som ska underlätta att tolka resultaten.

Hjälpte informationen på sidan dig?