Skydds- och riskfaktorer för psykisk ohälsa

När man talar om skydds- och riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa brukar man även tala om samspelet mellan arv och miljö. Skydds- och riskfaktorer återfinns på individnivå, i familjen, förskolan/skolan, kamratkretsen och på samhällsnivå.

Skyddsfaktorer är förhållanden som ökar personens motståndskraft mot psykisk ohälsa. Faktorerna fungerar som en buffert mot risk, eller som en mekanism som förändrar effekterna av att exponeras för risk.

Exempel på skyddsfaktorer på individnivå:

 • Ett stabilt humör
 • Begåvning utan några kognitiva svårigheter
 • Förmåga att fungera socialt med jämnåriga och vuxna
 • Öppenhet med att söka hjälp, be om råd och våga pröva andras lösningar om det behövs
 • Stöd från föräldrar och andra vuxna
 • Upplevelse av kontinuitet och sammanhang
 • Att klara de uppsatta målen i skolan

Att barn och ungdomar har stödjande föräldrar som samarbetar kring frågor som rör barnet är en annan skyddsfaktor. Ytterligare en skyddsfaktor är det finns ett tryggt förhållande till förskolan och skolan.

Riskfaktorer

Riskfaktorer är omständigheter som ökar sannolikheten för att barn och ungdomar ska utveckla problem. Olika riskfaktorer kan interagera med varandra så att belastningen blir störst i de socialt mest utsatta grupperna. Effekten av en given riskfaktor kan bli mycket större om individen redan är utsatt för andra belastningar. Genom att identifiera och förstärka skyddsfaktorerna och minimera riskfaktorerna kan barn och unga ges möjlighet att utvecklas till välfungerande personer.

Exempel på riskfaktorer på individnivå:

 • Bristande språklig förmåga med svårigheter att sätta ord på tankar och känslor
 • Inlärningssvårigheter, framför allt läs- och skrivsvårigheter
 • Bristande självkontroll med en låg tolerans för frustrationer
 • Bristande social kompetens, svårt att få och behålla vänner
 • Bristande självförtroende och en negativ självuppfattning

Riskmiljöer

Barn och unga som lever i miljöer där själva förhållandena utgör en risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa behöver stöd. Föräldrarna som sviktar i sin omsorg om barnen behöver även de stöd utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Exempel på riskmiljöer är familjer med:

 • Missbruksproblem
 • Relationsproblem
 • Familjevåld
 • Ensamstående förälder
 • Avsaknad av nätverk
 • Ekonomiska svårigheter
 • Förälder som har psykisk sjukdom
 • Förälder med kognitiva svårigheter/funktionsnedsättningar

 

Hjälpte informationen på sidan dig?