Primärvårdens roll för psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa samarbetar med primärvården så att de snabbare och effektivare kan ge stöd till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med arbetet är att primärvården och deras samarbetsaktörer tillsammans ska ta fram metoder och arbetssätt för att främja den psykiska hälsan. Att främja nätverkande och erfarenhetsutbyte för att sprida goda exempel är också en del av uppdraget. Därför välkomnar vi samarbete med fler aktörer.

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral har psykisk ohälsa

Utvecklade områden i primärvården

Fem områden har utsetts till särskilt prioriterade att arbeta med och förbättra:

1.
Psykosociala team

Psykosociala team är ett sätt att snabbt kunna erbjuda patienter kvalificerade insatser. Ökat fokus på patientens behov gör vården effektivare, patienterna nöjdare och arbetsmiljön bättre.

Viktiga frågor att ställa sig

 • Vilka är lärdomarna av de senaste årens utvecklingsarbete?
 • Vilka är hindren?
 • Vilka insatser behövs för att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete?
 • Hur kan vi sprida arbetssätten?
2.
Förebyggande arbete och smarta samarbeten för att minska sjukskrivningarna

Ungefär 40 procent av alla sjukskrivningar som får ersättning från Försäkringskassan beror på psykiska diagnoser. För att minska dessa sjukskrivningar behövs det samordnade och tidiga insatser där arbetsgivare och vårdgivare samarbetar. Trots att det finns kunskap om detta kommer vården ofta in för sent, och samarbetet med arbetsgivaren uteblir.

Viktiga frågor att ställa sig

 • Vilka är hindren?
 • Vilka är möjligheterna?
 • Vad behövs för att stödja samverkan mellan inblandade aktörer?
3.
E-hälsa, internetbehandling och självhjälp

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral har psykisk ohälsa av något slag. Eftersom psykisk ohälsa är så vanligt finns ett stort behov av ökad tillgång till behandling för ångest, depression och stressrelaterad ohälsa. Det finns effektiv behandling som inte behöver ske på plats inom primärvården, utan kan ges flexibelt där patienten är.

Viktiga frågor att ställa sig

 • Vad behövs för att stödja den fortsatta utvecklingen och tillgången till effektiva insatser för depression, ångest och stress?
 • Vilka är hindren och vilka möjligheter finns?
 • Vilka insatser anser vi är mest angelägna för att stödja utvecklingen av effektiva och lättillgängliga metoder?
4.
Samarbetet mellan primärvård och psykiatri

För att kunna ge patienter snabb och effektiv behandling som vilar på de senaste kunskaperna behöver primärvården och psykiatrin ha bra samarbetsmodeller.

Viktig fråga att ställa sig

 • Vilka är framgångsfaktorerna och vad behöver komma till stånd för att kunna ge alla patienter rätt vård i rätt tid?
5
Arbetet med asylsökande och nyanlända

Det behövs särskilda metoder för att identifiera och möta psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända personer.

Viktiga frågor att ställa sig

 • Vilken är primärvårdens roll i arbetet att stödja den positiva hälsoutvecklingen för nyanlända och flyktingar?
 • Hur ser utmaningarna ut?
 • Vilka är hindren?
 • Vilket insatser behövs för att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 24 november 2017 av Philimona Mulugeta Är du intresserad av att beställa material?