Barnkonventionen – från teori till praktik

Utbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik är framtagen av Västra Götalandsregionen, VGR i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och är öppen för alla. Den barnrättighetsutredning som genomförts lägger stor vikt vid att vuxna bättre ska ta hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och inflytande.

Vad är syftet med utbildningen? 

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen, som blev till lag i Sverige 1 januari 2020. Många kommuner, landsting och regioner har fattat beslut om att arbeta utifrån Barnkonventionen.

Webbutbildningen ”Barnkonventionen – från teori till praktik” fungerar som ett stöd för ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare, som tillsammans bär ett gemensamt ansvar för att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda.

Tanken är att ni går utbildningen tillsammans på er arbetsplats. Du kan också genomföra utbildningen på egen hand.

Hjälpte informationen på sidan dig?