Barnkonventionen – från teori till praktik

Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen, VGR i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och är öppen för alla. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare. Sverige har anslutit sig till Barnkonventionen. Det finns en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter och många kommuner, landsting och regioner har fattat beslut om att arbeta utifrån Barnkonventionen. Politiker, chefer och medarbetare bär ett gemensamt ansvar för att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. Riksdagen har tagit beslut om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige 1 januari 2020. Den barnrättighetsutredning som genomförts lägger stor vikt vid att vuxna bättre ska ta hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och inflytande. Utredaren föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning. Som stöd för detta finns webbutbildningen ”Barnkonventionen – från teori till praktik”. Tanken är att ni går utbildningen tillsammans på er arbetsplats. Har du inte möjlighet att delta eller vill uppdatera dig, kan du genomföra utbildningen på egen hand.

Hjälpte informationen på sidan dig?