Bättre vård mindre tvång har under 2010-2014 erbjudit landsting och regioner aktiviteter så att de har haft möjlighet att uppfylla prestationskrav om ett systematiskt utvecklingsarbete i den psykiatriska heldygnsvården.

Förbättringsaktiviteter som SKL erbjudit under 2014 har bland annat varit inspirationsprogram Zeta, utvecklingsprogram Theta, genombrottsprogram Epsilon, coachutbildningar samt inspirations- och kunskapsdagar.

Genombrott som metod

Genombrottsmetodiken har sitt ursprung i det framgångsrika arbetssättet ”The Breakthrough Series”, framtaget av Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston, USA.

Det är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete med upplägg i form av gemensamma Lärande Seminarier och mellanliggande arbetsperioder på hemmaplan. SKL, (tidigare landstingsförbundet) introducerade metoden i Sverige 1997 och den har sedan dess använts och vidareutvecklats för svenska förhållanden.

Psykiatrisk tvångsvård, informationsmaterial till patient

Om genombrott.nu

Besök genombrott.nu 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017