Team 165 från avdelning 64, Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö har mellan september 2013 och maj 2014 varit en del av SKL:s Genombrottsprogram Bättre Vård Mindre Tvång Delta Gamma som varit särskilt riktat mot självskadebeteende.

Avdelning 64 har sedan 1989 vårdat kvinnliga, särskilt vårdkrävande patienter som lider av självskadebeteende. Upptagningsområdet är hela Sverige, dock är Skåne och Halland avdelningens främsta remittenter.

Läs hela slutrapporten för Växjö – Bättre vård mindre tvång

Webb-TV: Se presentation av PAR en ny brukarförening inriktad på rättspsykiatri

Målen med projektet

  1. Öka patienternas delaktighet i vården- 90 % av patienterna ska skatta lägst värde 7 på en VAS-skala som mäter delaktighet.
  2. Förbättra patienternas upplevelse av tvångsvården i sin helhet- 80% av patienterna ska skatta lägst värde 6 på en skala som mäter deras upplevelse.
  3. Öka patienternas upplevelse av samverkan mellan aktörerna i vården- 80% av patienterna ska skatta lägst värde 7 på VAS-skala som mäter samspel och interaktioner mellan de aktörer som är involverade i patientens vård (exempelvis mellan personal på avdelningen, mellan vårdpersonal och anhöriga, mellan enheter inom Landstinget, mellan olika yrkeskategorier som möter patienten).
  4. Minska antalet tvångsåtgärder med 50 %. Varje mål mättes enskilt. Delaktighet, upplevelsen av tvångsvården samt upplevelsen av samverkan mättes med tre frågor var i en gemensam enkät. En fråga gällande bemötande delades in efter yrkeskategorier; läkare, sjuksköterska samt skötarpersonal. Enkäten besvarades av patienterna var 14:e dag under hela projekttiden. Enkäterna sammanställdes sedan i Excel av mätansvarige. Det fjärde målet mättes genom observation av tvångsåtgärder samt sammanställning i Excel.
  • Senast ändrad den 13 januari 2017