En person som har begått ett brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården regleras i lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Förvaltningsrätten kan besluta att man som missbrukare ska få vård fast man inte vill. Då kan man dömas till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Det krävs att vården inte kan ske på frivillig väg, att man som en följd av sitt missbruk utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

Uppdrag Psykisk Hälsas arbete

Under 2015 har ett arbete med att ta fram en checklista för vårdinnehåll gjorts i samarbete med rättspsykiatriska föreningen. Materialet skickades 2016 ut via en webb-enkät till rättspsykiatriska verksamheter i alla regioner för att samla in synpunkter. Om du arbetar inom rättspsykiatrin och skulle vilja tycka till om materialet får du gärna höra av dig till oss!

Webb-TV Seminarium kring rättspsykiatri arrangerat den 3 november 2015 

Webb-TV sändningen innehåller bland annat:

  • Bergwallkommissionens slutsatser kring rättspsykiatrin
  • Panelsamtal kring öppenhet och delaktighet
  • Presentation av brukarföreningen PAR – Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin

Delaktighet och inflytande

En central del i vårdens innehåll är delaktighet och inflytande. Uppdrag psykisk hälsa arbetar för att stärka personers delaktighet på alla nivåer. Delat beslutsfattande är en metod som syftar till att öka engagemang och delaktighet för en enskild patient eller brukare. Det handlar om att en patient eller brukare tillsammans med vård-/omsorgspersonal kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det sociala stödet ska vara.

Delat beslutsfattande är en högprioriterad metod i nationella riktlinjer och kan användas både i kommunal som landstingsdriven verksamhet.

Läs mer om delaktighet

  • Senast ändrad den 13 januari 2017