Landstinget Sörmland

Linden
Kontaktperson: Kajsa Svahn
e-post: kajsa.svahn@dll.se

Ska arbeta med:

 • Två arbetsteam och patientgrupper, långvariga och kortvariga patienter.
 • Självskattningsformulären MADRS-S och GAD-7 efter nybesök.
 • Att titta på väntetider för nybesök samt sökorsak och grupptillhörighet.
 • Uppföljning genom en kvantitativ utvärdering där man jämför resultatet i de två grupperna.

Nävertorp
Kontaktperson: Patrik Fridlund
E-post: patrik.fridlund@dll.se

Ska arbeta med:

 • Att kartlägga och utvärdera insatser genom att använda anpassade självskattningsformulär för patienter med behov av längre behandlingar.
 • Att förkorta väntetiderna till psykologisk behandling med hjälp av 7-dagarstider till psykolog och kurator.
 • Att arbeta systematiskt och effektivt med scheman och återbudstider
 • Ökad tillgång till samtalstider till psykiatrisjuksköterska och förbättrat samarbete med Rehabkoordinatorn.
 • Att göra fysiska överlämningar av patienter till rätt profession
 • Att löpande utbilda och informera övrig personal på Nävertorps vårdcentral kring nya arbetssätt och triageringsvägar.

Stadsfjärden
Kontaktperson: Moa Grundström
E-post: moa.grundstrom@dll.se

Ska arbeta med:

 • 30 min. bedömningssamtal
 • Att utvärdera detta genom att lämna en enkät till patienten efter första besöket som sedan fylls i och lämnas anonymt i en brevlåda vid vårdcentralens entré.

Ekensberg
Kontaktperson: Camilla Norrman
E-post: camilla.norrman@dll.se

Ska arbeta med:

 • Snabba bedömningar (30 min)
 • Att avsätta en och en halv timme till snabba bedömningar vilket blir tre patienter per behandlare.
 • Ett självskattningsformulär framtaget av Ekensbergs vårdcentral som ska delas ut till alla nybesök.
 • Att utvärdera detta med hjälp av en enkät som patienten får fylla i.

Flen Centrum
Kontaktperson: Lena Andersson
E-post: lena.el.andersson@dll.se

Ska arbeta med:

 • Att minska sjukskrivningarna på vårdcentralen
 • Att minska läkemedelsförskrivningen av bl.a. zopiclon, oxicontin och oxinorm på vårdcentralen med 30 %.
 • Att använda självskattningsformuläret GAD-7
 • Att boka in fler patienter till kurator istället för läkare, under förutsättning att patienten inte bedöms vara i behov av att träffa läkare, och på så sätt minska läkemedelsförskrivningen.

Region Östergötland

Ljungsbro
Kontaktperson: Annika Landewall annika.landewall@regionostergotland.se annika.landewall@skl.se

Ska arbeta med:

 • Att stärka och förbättra triageringen genom att göra bättre bedömningar och föra bättre dokumentation i samband med triagering i telefonen. Sjuksköterskorna i telefonrådgivningen ska använda sig av en frågemall under fyra veckor som ska ligga till grund för en jämförelse av bedömning och dokumentation innan och efter införandet av frågemallen.
 • Att återkoppla till sjuksköterskorna som bokat in patienter till Rehabkoordinatorn vad gäller t.ex. dokumentation. Detta ska också bidra till ökad träffsäkerhet i triageringen och ökad kompetens hos sjuksköterskorna i telefonrådgivningen.
 • Att utvärdera arbetet med triageringen genom journalgranskning.
 • Att mäta antalet inkommande samtal där personen uppger att hen lider av psykisk ohälsa.

Region Uppsala

Tierp
Kontaktperson: Camilla Fröjdman Ahltin
E-post: camilla.ahltin@regionuppsala.se

Ska arbeta med:

 • Att göra en kartläggning och nulägesanalys av metodstöd till triageringen.
 • Att utveckla triageringen och göra den enhetlig.
 • Att utvärdera detta med en patientenkät.
 • Att öka kompetensen hos den personal som möter patienter med psykisk ohälsa.
 • Att göra en kartläggning och en nulägesanalys för användning av självskattningsformulär och utifrån den skapa gemensamma rutiner för detta.

Landstinget i Värmland

Hagfors
Kontaktperson: Annette Jansson annette.jansson@liv.se

Ska arbeta med:

 • Att stärka triageringen i telefonrådgivningen, kopplat till RGS-web och ORS genom att utbilda alla sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivningen.
 • Att följa upp detta med hjälp av enkäter där sjuksköterskorna får uppge om de blivit säkrare i sin triagering, patienterna om de upplevde att de kom till rätt vårdgivare och behandlarna om de fått rätt patienter på rätt tider?

Torsby
Kontaktperson: Isabel Lindgren
E-post: isabel.lindgren@liv.se

Ska arbeta med:

 • Att stärka triageringen genom att utveckla triageringsmaterialet och utbilda sjuksköterskorna i telefonrådgivningen.
 • Att skicka ut självhjälpsmaterial till patienter som väntar på tid hos samtalsbehandlare
 • Öka användandet av i-KBT
 • Att mäta hur många patienter som bokas till läkare på grund av brist på tider hos samtalsbehandlare.

Sunne
Kontaktperson: Kristina Persson
E-post: kristina.l.persson@liv.se

Ska arbeta med:

 • Att minska väntelistan genom att fler patienter med bedömt behov av samtalsbehandling direktbokas till kurator på vårdcentralen.
 • Att använda digitala skattningsinstrument.
 • Att utvärdera användningen av digitala skattningsinstrument ur patient -och personalperspektiv med hjälp av en enkät.
 • Använda gruppverksamhet i större utsträckning, starta grupper om sömn och ångest.

Grums
Kontaktperson: Gunilla Jonasson
E-post: gunilla.jonasson@liv.se

Ska arbeta med:

 • Stärka sjuksköterskorna i telefonrådgivningen och triageringen.
 • Skapa ett gemensamt arbetssätt för personer med psykisk ohälsa på vårdcentralen.
 • Att gemensamt utveckla arbetet med hjälp av all personal på vårdcentralen. All personal ska utbildas i Brief Interventions (BI).
 • Att starta grupper om bl.a. sömn och stress.
 • Utveckla hjälp till självhjälp.
 • Att utöka användandet av e-hälsa.

Region Örebro Län

Lillån
Kontaktperson: Elisabeth Liljekvist
E-post: elisabeth.liljekvist@regionorebrolan.se

Ska arbeta med:

 • Att skapa en enhetlig och funktionell triagering genom att ta fram mallar och checklistor med hjälp av psykosociala teamet och sjuksköterskorna i telefonrådgivningen.
 • Rusta sjuksköterskorna i telefonrådgivningen att hantera de svåra känslor som kan uppstå när man tar emot samtal från patienter som lider av psykisk ohälsa, med hjälp av psykosociala teamet eller extern resurs.
 • Att skapa samsyn och gemensamma rutiner kring användningen av självskattningsformulär.
 • Att få samsyn kring flöden på vårdcentralen för personer med psykisk ohälsa samt involvera hela vårdcentralen i arbetet kring patienter med psykisk ohälsa.

 

 • Senast ändrad den 7 november 2017