En kartläggning av behoven av insatser och stöd till primärvården för att möta dessa patienter genomfördes av Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) och utifrån behovsanalysen har ett antal utvecklingsområden (arbetssätt/verktyg) identifierats som kan underlätta för primärvården i mötet med patienter med psykisk ohälsa:

  • Kompetenser och arbetssätt för psykosociala resurser
  • Triagering för vägledning till rätt kompetens
  • Validerade formulär för självskattning av ångest/depression

Fortsatt utvecklingsarbete 2017

Under hösten utvecklas de tre områdena i pilotform tillsammans med 12 utvalda vårdcentraler. Utifrån resultaten i pilotarbetet kommer analys och slutsatser dras om vilka olika arbetssätt och verktyg som är användbara för primärvården, och hur de kan anpassas utifrån vårdcentralers olika behov och förutsättningar. Dessutom kommer metoder för uppföljning och utvärdering, stöd till användande av olika e-Hälsolösningar, samt samarbetsformer med specialistpsykiatrin att utvecklas utifrån behov och önskemål hos pilotvårdcentralerna.

Arbetsgång under hösten

  • Implementering och test av lokalt anpassade/utvecklade arbetssätt
  • Regelbundna avstämningar mellan deltagande vårdcentraler och Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Utvärdering av pilotarbetet i form av en skriftlig rapport med rekommendationer om vad som är användbart för vårdcentraler och vad som behöver utvecklas ytterligare

Frågor om arbetet kan besvaras av oss som arbetar med primärvårdsfrågorna och resultatet kommer att presenteras på hemsidan.

  • Senast ändrad den 9 oktober 2017