Att främja nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan parterna för att goda exempel ska få spridning är också en del i uppdraget.

Efter workshop med primärvårdsrepresentanter har några prioriterade områden arbetats fram:

  • Psykosociala team
  • Förebyggande arbete och smarta samarbeten för att minska sjukskrivningarna
  • E-hälsa, internetbehandling och självhjälp
  • Primärvård och psykiatri
  • Primärvårdens arbete med asylsökande och nyanlända.

Målet med de prioriterade områdena

Bakgrund till arbetet

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande till olika former av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Lätt till medelsvår psykisk ohälsa används ofta som ett samlingsbegrepp för de tillstånd som kan behandlas inom primärvården – oftast mildare form av depression, ångest och stressrelaterade tillstånd. Vid mer allvarliga och komplicerade tillstånd ansvarar psykiatrin för en mer kvalificerad utredning och behandling.

I dag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden. Ett av tio barn mellan 10 och 18 år har upplevt psykisk ohälsa och nästan dubbelt så många har upplevt psykosomatiska besvär. Det är också den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden inom OECD. I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 40 procent av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året enligt OECD.

  • Senast ändrad den 27 juni 2017