Psykosociala team på vårdcentraler

Inom många vårdcentraler pågår ett intensivt utvecklingsarbete att snabbt erbjuda patienter kvalificerade insatser via psykosociala team. Ökat fokus på patientens behov gör vården effektivare, patienterna nöjdare och arbetsmiljön bättre.

 • Vilka är lärdomarna av de senaste årens utvecklingsarbete?
 • Vilka är hindren?
 • Vilka insatser behövs för att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete.
 • Hur kan vi sprida arbetssätten?

Förebyggande arbete och samarbeten för att minska sjukskrivningar

Arbetet med att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa kräver samordnade och tidiga insatser i samverkan mellan arbetsgivare och vårdgivare. Kunskapen till trots kommer vården ofta in för sent och samarbetet med arbetsgivaren uteblir.

 • Var med och bidra och ta del av erfarenheter hur primärvården kan arbeta för att komma in i ett tidigare skede.
 • Vilka är hindren?
 • Vilka är möjligheterna och
 • vad behövs för att stödja samverkan mellan inblandade aktörer?

E-hälsa, internetbehandling och självhjälp

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral psykisk ohälsa av något slag. Det finns ett stort behov av ökad tillgång till behandling för ångest, depression och stressrelaterade ohälsa. Det är inte minst en vanligt vid kroniska somatiska sjukdomstillstånd.

 • Vad behövs för att stödja den fortsatta utvecklingen och tillgången till effektiva insatser för depression, ångest och stress?
 • Vilka är hindren och vilka möjligheter finns?
 • Vilka insatser anser du är mest angelägna för att stödja utvecklingen av effektiva och lättillgängliga metoder?

Primärvård och psykiatri

Hur behöver samarbetet mellan primärvården och psykiatrin fungera för att möta patientens behov av snabb och effektiv behandling som vilar på senaste kunskap.

 • Under seminariet presenteras olika exempel på modeller för samarbete mellan psykiatri och primärvård.
 • Vilka är framgångsfaktorerna och vad behöver komma till stånd för att kunna ge alla patienter rätt vård i rätt tid?

Primärvårdens arbete med asylsökande och nyanlända

Värmlands läns landsting har inom ramen för en särskild satsning arbetat med att utveckla metoder för att möta den psykiska ohälsan. Var med och bidra med egna erfarenheter av arbete med flyktingar och nyanlända och ta del av lärdomar och erfarenheter från utvecklingsarbetet i Värmland. Under workshopen diskuteras

 • primärvårdens roll i arbetet att stödja den positiva hälsoutvecklingen för nyanlända och flyktingar.
 • Hur ser utmaningarna ut?
 • Vilka är hindren?
 • Vilket insatser behövs för att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete?
 • Senast ändrad den 27 juni 2017