START är en samverkansinsats i Botkyrka som finansieras av Botkyrka Kommun, Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem och Samordningsförbundet HBS där kommunerna Huddinge, Botkyrka, Salem samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting ingår. Unga vuxna med funktionsnedsättning på grund av begåvningsmässiga begränsningar och/eller autism erbjuds samordnade insatser för att skapa möjligheter till inträde på arbetsmarknaden genom matchning till arbete eller studier. Personerna kan till exempel nyligen ha avslutat särgymnasiet, tillhöra LSS personkrets 1 eller 2 eller vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och är kodade för generella inlärningssvårigheter.

START ger stöd både till arbetsplatsen och till individen under praktikperioden, under övergången till anställning och även efter att personen blivit anställd. En utmaning är att ingen aktör har en långsiktig backupjour då en del av individerna troligen är i behov av livslångt stöd.

När en person börjar i START kartläggs hans/hennes funktionsförmåga och färdigheter. Kartläggningen ligger till grund för det individuella stödet som ges i form av metoden ”Supported Employment (SE).” Tiden individen befinner sig i START är inte tidsbegränsad. Att utgå från personens intressen, styrkor och egen motivation samt att göra denne delaktig i sin process är en förutsättning att arbetet ska lyckas. Arbetsterapeut, arbetsförmedlare och beteendevetare än några av de professioner som arbetar på START. Upparbetade kontakter med arbetsgivare som har ett socialt engagemang är en viktig del för att stödja personer med funktionsnedsättning att nå, få och behålla ett arbete.

Läs mer om START

Kontaktperson:
Lena Gladh, Biträdande enhetschef , Jobbcenter Botkyrka
Telefon: 08- 530 612 92
E-post: lena.gladh@botkyrka.se

  • Senast ändrad den 23 oktober 2016