DISA prövar och utvärderar även evidensbaserade arbetsmetoder. Unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning från Försäkringskassan är målgruppen som kan få stöd av verksamheten DISA. Deltagarna kan ha flera diagnoser samtidigt, som till exempel ADHD, ätstörningar, bipolär sjukdom, självskadebeteende, depressioner, ångest och emotionell instabil personlighetsstörning. För att delta i DISA:s verksamhet behöver deltagarna vilja bli mer aktiva men majoriteten av deltagarna säger sig inte vara redo för att ta ett jobb vid inskrivningstillfället. De flesta som får stöd av DISA är unga kvinnor och många har tidigare känt sig socialt isolerade. Deltagarna har många myndighetskontakter och gemensamt för dem är behov av samordnande insatser.

Verksamheten finns i Göteborg

Verksamheten som är permanentad, startade 2010 på initiativ av Försäkringskassan och finansieras av samordningsförbundet DELTA på Hisingen i Göteborg. I verksamheten finns en aktivitetscoach från Göteborgs stad och en handläggare från Försäkringskassan. I organisationen finns även en styrgrupp med representanter från de samverkande myndigheterna; Försäkringskassan, kommunens sociala resursförvaltning, psykiatrin och Arbetsförmedlingen. Nyligen har en liknande verksamhet, DISA Centrum, startats i samordningsförbundet Göteborg Centrum.

Deltagarna får stöd i hela sin livssituation för att kunna öka sin aktivitets- och arbetsförmåga. DISA har en arbetsprocess som bygger på kartläggning, planering, aktiviteter och avslut.

I DISA provas även evidensbaserade arbetsmetoder som exempelvis supported employment (SE), en variant av individual placement and support (IPS) och motiverande intervju/samtal (MI). Personalen strävar efter att hitta styrkor hos deltagarna och utveckla dem. Det friska bidrar till att skapa hälsa och välbefinnande. Många är aktuella i DISA i två till tre år och ungefär 20 deltagare kan stöttas samtidigt.

FoUi Västs utvärdering av DISA:s arbete

FoUi Väst genomförde 2014 en utvärdering av DISA:s arbete. Sedan starten 2010 hade verksamheten haft 77 deltagare, varav 25 fortfarande var inskrivna. Vid tidpunkten för utskrivningen arbetade, studerade eller praktiserade cirka 40 procent av deltagarna på hel- eller deltid. Det ligger strax under resultat från andra arbetsrehabiliteringsprojekt enligt IPS-modellen. Med tanke på att målgruppen inte uttryckt att de var beredda på att ta ett arbete utan i första hand hade en önskan om att öka sin aktivitetsförmåga, bör resultatens ses som mycket positiva. Då deltagarna har aktivitetsersättning och egentligen inte borde klara av att stå till arbetsmarkandes förfogande är det beaktansvärt att bara 29 procent slutat på grund av sjukdom och/eller fått vård för missbruk eller psykiatrisk rehabilitering. Slutsatsen i studien är att DISA:s verksamhet fungerar bra för att ge personer med aktivitetsersättning på grund av psykisk sjukdom stöd att öka aktivitets- och arbetsförmågan och komma vidare i sin rehabilitering.

Läs mer om utvärderingen

Kontaktpersoner:
Sofia Lindeberg, Handläggare Försäkringskassan
E-post: sofia.lindeberg@forsakringskassan.se
Telefon: 010-119 62 27

Jaana Nyman, Samordnare/Aktivitetscoach
E-post: jaana.nyman@centrum.goteborg.se
Telefon: 031-365 76 75
Mobil: 0707-50 55 11

  • Senast ändrad den 10 januari 2017