Personer med funktionsnedsättning är en heterogen grupp och hur man påverkas av sin funktionsnedsättning är förstås individuellt. Många personer med funktionsnedsättning har ett arbete som motsvarar deras kompetens och kunskap. Om funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan, vilket är vanligt för personer med psykisk funktionsnedsättning kan svårigheterna dock vara större än för övriga att etablera sig på arbetsmarknaden.

När man väl är i arbete eller sysselsättning är situationen på arbetet en faktor som också påverkar människors mående.

Exempel på en satsning i Halland, ”Fler personer med autism och psykisk ohälsa ska få jobb”

Många behöver stöd från flera aktörer

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde men kommunerna tar stort ansvar genom olika insatser och stöd. Rehabiliteringsansvaret delas av flera huvudmän med olika uppdrag och regelsystem samt med olika ansvar. Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser, men är inte utförare av dem. Kommuner ansvarar för social rehabilitering, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för arbetsmarknads- och rehabiliterande insatser för respektive anställda och arbetslösa. Hälso- och sjukvården ansvarar för att genomföra medicinisk rehabilitering.

Många individer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga behöver samordnat stöd från olika aktörer för att få arbete eller närma sig arbetsmarknaden.

Under 2015 görs kartläggningar och analyser inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa i syfte att lyfta fram exempel och insatser som ger ökade möjligheter till arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under hösten planeras en spridningsinsats av lokala exempel.

På Socialstyrelsens hemsida kan du jämföra kommuner och stadsdelars stöd till personer med funktionsnedsättning. Materialet presenteras i Excelfiler med resultat per kommun och i en guide som ska underlätta att tolka resultaten.

Resultat för Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 (Socialstyrelsen)

Filmen från Gävle handlar om hur kommunen arbetar med tillgänglighet kopplat till arbetsmarknad.

  • Senast ändrad den 13 januari 2017