Arbetet går ut på att pröva en metod för att försöka förebygga sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa.

Metoden heter kollegiala reflekterande samtalsgrupper och har utvecklats av Ulla Peterson, lektor vid Linnéuniversitetet.

Mål med projektet

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper ska ses som ett komplement till övriga organisatoriska insatser som redan idag genomförs på arbetsplatser för att minska eller förhindra stress. Interventionen vänder sig till individen men projektet förväntas även leverera kunskap till stöd för arbetsplatsens långsiktiga arbetsmiljöarbete.

Under projekttiden 2017 följs effekterna av arbetet upp av forskare från Linnéuniversitet.
Parallellt arbetar projektet med att ta fram en digital utbildning för att i framtiden kunna utbilda nya handledare. En manual som beskriver arbetssättet finns framtagen.

Är resultaten från projektet fortsatt goda kommer det finnas möjlighet för de organisationer som önskar fortsätta arbetet och när behov uppstår utbilda flera handledare och starta upp nya kollegiala samtalsgrupper.

Vad ingår i satsningen med kollegiala samtalsgrupper?

Samtalsgrupperna vänder sig till medarbetare som är i riskzon för sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Urvalet av deltagare till grupperna görs av en forskargrupp vid Linnéuniversitetet. I satsningen genomförs en undersökning om stress, utmattning, depression, ångest och upplevda krav och resurser i arbetet. I projektet utbildas också handledare som ska leda samtalsgrupperna, så kallade kollegiala samtalsgrupper. 

Tidigare utvärderingar visar på goda effekter

Deltagare i tidigare samtalsgrupper har beskrivit att de upplevde bättre hälsa och mindre krav/stress i arbetet efter deltagandet jämfört med en kontrollgrupp. De upplevde också ökad delaktighet och ökade utvecklingsmöjligheter i arbetet och att stödet på arbetsplatsen hade ökat. Att träffa andra i liknande situation upplevdes vara viktigt och det gav perspektiv på deras egen situation.


Har du frågor om projektet, hör av dig till
Ulla Peterson, Med.Dr., Lektor, Linnéuniversitetet
Telefon: 070 – 27 37 905


Relaterade länkar

Webb-TV: Se hela filmade dagen om att förebygga stress och utmattning från 15/11 2016

Intervju med Ulla Peterson, ansvarig forskare vid Linköpings universitet

Forskning kring reflekterande kollegiala samtalsgrupper 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017