Utdelning av Psynkpriset 2015 skedde på Psykisk Ohälsamässan i Stockholm, 3 februari 2016. Vid nomineringen lades särskild vikt vid verksamheter och personer som arbetar för ensamkommande och nyanlända barns och ungas psykiska hälsa. 

Följande är vinnare av Psynkpriset 2015!

Pristagare av Psynkpriset 2015

Berith Josefsson, Socialstyrelsen, Rasmus Persson, Kommunalråd och mottagare för Örebro Kommun, Anna Carlstedt, ordförande från Röda Korset, och Musse Hosseini, ordförande för Ensamkommandes förening. Saknas på bild gör mottagare för priset i kategori Samverkan, vinnare BUP Mellanvård i Skövde.

Kategori: Gnet

Pristagare: Berith Josefsson, Socialstyrelsen

Motivering: För sitt enträgna, engagerade och uthålliga arbete på såväl lokal som nationell nivå kring barn som riskerar att fara illa.

Kategori: Egenmakt

Pristagare: Sveriges ensamkommandes förening

Motivering: För att Sveriges Ensamkommandes Förening bevakar intressefrågor för ensamkommande ungdomar i hela landet och främjar medlemmarnas kulturella och sociala intressen.

Kategori: Samhällsansvar

Pristagare: Svenska Röda korset

Motivering: För att Röda korsets envist träder in för barnens bästa och för arbetet med stöd till ensamkommande barn.

Kategori: Socioekonomi/tidiga insatser

Pristagare: Örebro Kommun

Motivering: För sitt ambitiösa arbete med att utveckla sociala investeringar till en modell som kan förändra hela kommunens arbetssätt mot bättre systematik, samordning och mer förebyggande samt tidiga insatser.

Kategori: Samverkan

Pristagare: BUP Mellanvård Skövde

Motivering: Med befintliga medel har BUP Mellanvård i Skövde i samverkan med skola och socialtjänst utvecklat en vårdform till förmån för en sårbar grupp i samhället, barn och ungdomar med psykiska problem.

Beskrivning av Psynkprisets olika kategorier:

  • Gnet (för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa)
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa)
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa)
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främja omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare)
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa)

Om Psynkpriset

Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa – instiftades av Modellområdesprojektet 2010 som en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Priset utdelas årligen med en öppen nomineringsprocess. Beslut om pristagare fattas av styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa.

Se även tidigare års vinnare av Psynkpriset

  • Senast ändrad den 27 maj 2016