Instrument och formulär för individ och grupp

På denna sida har vi samlat information om hur man kan bedöma evidens, eller tillförlitlighet, hos ett antal instrument och formulär som används för att bedöma psykisk hälsa på individ eller gruppnivå. 

Antalet instrument och formulär för att mäta olika dimensioner av psykisk hälsa är stort. I många fall kan det också vara svårt att bedöma de olika instrumentens tillförlitlighet då studier är svårtillgängliga eller saknas. För att underlätta har vi därför tagit fram ett antal kriterier för att bedöma evidens samt sammanställt information om 17 instrument utifrån dessa kriterier i så kallade användarstöd.

Användarstöden beskriver instrumentet, dess tillförlitlighet samt hur instrumentet kan användas på bästa sätt utifrån syftet med mätningen. Dessa finns tillgängliga att ladda ned som pdf:er nedan.

Kriterierna som använts för att bedöma instrumentens evidens har utarbetats av Uppdrag Psykisk Hälsa i samarbete med Uppsala universitet.

Användarstöd för instrument

AUDIT/DUDIT

Ett självskattningsinstrument som kan användas för att snabbt få en överblick gällande alkohol- och drogvanor. AUDIT/DUDIT står för Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) och Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT).

Målgrupp: Unga och vuxna från 16 år
Syfte: Instrumenten används för att screena för riskbruk/missbruk av alkohol och droger, och kan även utgöra stöd vid bedömning och diagnosticering.
Krav på utbildning och förkunskaper: Ingen formell utbildning krävs men personal som använder instrumentet rekommenderas ha goda kunskaper om alkohol- och drogrelaterade problem.


Becks Ungdomsskalor

Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år. Becks ungdomsskalor är utvecklad i USA men anpassad för svenska förhållanden.

Målgrupp: Ungdomar 7–18 år.
Syfte: Självskattningsskalorna används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar.
Krav på utbildning och förkunskaper: Det krävs ingen utbildning men yrkeskravet är Leg. psykolog, leg. läkare. De som har behörighet att använda instrumentet förutsätts ha utbildning i psykologi och psykometri.


CDI (Children’s Depression Inventory)

Ett formulär som mäter kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken på depression hos barn och ungdomar. Formuläret finns i fyra versioner, en originalskala, en kortversion (CDI-S), en föräldraversion (CDI-P) och en lärarversion (CDI-T).

Målgrupp: För barn och ungdomar 6–17 år.
Syfte: CDI och CDI-S kan användas som stöd vid bedömning och diagnostisering, för utvärdering av effekten av en insats eller som komplement vid screening.
Krav på utbildning och förkunskaper: Ja, det krävs licens för tolkning av vissa resultat.


CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure)

Ett självskattningsinstrument som mäter olika aspekter av psykisk hälsa/ohälsa före och efter behandling. Instrumentet används inom ett brett spektrum av psykisk ohälsa samt är applicerbart på olika grupper och individer, från de som är symptomfria till de med diagnos.

Målgrupp: För unga och vuxna från 16 år.
Syfte: Mäta psykisk hälsa på ett sätt som är användbart och meningsfullt inom skiftande verksamheter inriktade på psykologiska behandlingsinsatser.
Krav på utbildning och förkunskaper: Nej, det krävs inga licenskrav eller legitimationskrav.


ECBI (Eyberg Child Behaviour Inventory)

Ett frågeformulär som fungerar som ett stöd för att bedöma beteendeproblem hos barn och unga. Skattningen görs av förälder eller annan närstående till barnet. ECBI har visat sig vara känsligt för förändringar i beteendeproblem över tid, vilket gör det lämpligt för att mäta effekter av till exempel en insats.

Målgrupp: För barn och unga 2-16 år.
Syfte: Formuläret kan användas som ett screeninginstrument för att upptäcka beteendeproblem och vara ett stöd för att bedöma beteendeproblem.
Krav på utbildning och förkunskaper: Ja, krav på både licens och legitimation.


EQ-5D

Ett instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet utifrån fem dimensioner: rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. Instrumentet finns i tre versioner.

Målgrupp: För vuxna (i två versioner), samt en version för barn och unga från 8 år
Syfte:  Mäta hälsorelaterad livskvalitet, oavsett sjukdomsbild.
Krav på utbildning och förkunskaper: Ja, krav på licens men inte legitimation.


ESTER (Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk- och skyddsfaktorer)

Ett bedömningssystem som används med barn och unga som uppvisar, eller är i riskzonen för, normbrytande beteende. ESTER består av två delar: ett screening-system och ett strukturerat bedömningsinstrument. Screeningen kan fyllas i som självskattning, av föräldrar eller av professionen, medan bedömningen görs av professionen.

Målgrupp: För barn och unga 0-18 år
Syfte: Bedöma barn och unga som uppvisar, eller är i riskzonen för, normbrytande beteende.
Krav på utbildning och förkunskaper: Ja, krav på licens och utbildning för instrumentet.


FTF (Fem-till-femton)

Kartlägger utvecklingsrelaterade svårigheter och beteendeproblem hos barn och unga, och stödjer identifiering av kognitiva, motoriska och språkrelaterade nedsättningar samt sociala, emotionella och beteendemässiga problem. Instrumentet finns som självskattning och föräldraskattning.

Målgrupp: För barn och unga 5-17 år
Syfte: Att kartlägga utvecklingsrelaterade svårigheter och beteendeproblem hos barn och unga.
Krav på utbildning och förkunskaper: Nej, men krav på relevant utbildning.


Jag tycker jag är-2

Ett självskattningsinstrument som syftar till att bedöma barns och ungas självkänsla. Formuläret är anpassat för att kunna användas både inom forskning och praktisk tillämpning och lämpar sig för screening, som stöd vid diagnostisering samt för utvärdering av effekter av insatser.

Målgrupp: För barn och unga 7-18 år
Syfte: Självskatta och få ett mått på den övergripande självkänslan samt självvärdering på fysiska egenskaper, färdigheter och kompetens, psykiskt välmående, relationer till föräldrar och familj samt andra relationer.
Krav på utbildning och förkunskaper: Licenskrav och krav på legitimerad psykolog.


KASAM (Känlsa av sammanhang)

Ett självskattningsinstrument som utvecklats utifrån teorin att hur individen upplever sin tillvaro är avgörande för den psykiska och fysiska hälsan. En stark känsla av sammanhang bygger på att tillvaron uppfattas som begriplig, hanterbar och meningsfull. Om instrumentet används i andra syften än forskning är det viktigt att vara medveten om vad KASAM mäter och inte
mäter så att inte felaktiga slutsatser dras utifrån resultaten.

Målgrupp: För ungdomar till vuxna från 13 år
Syfte: Individen ska självskatta sina upplever av sin tillvaro. Mätningen visar individens allmänna välmående och känsla av sammanhang.
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav, däremot  tillstånd.


KSQ (Karolinska Sleep Questionnaire)

Ett självskattningsformulär som mäter sömnsvårigheter hos vuxna. Frågorna handlar om sömnbesvär så som problem med insomning och uppvaknande, otillräcklig sömn, snarkningar och andningsuppehåll och påverkan under dagen.

Målgrupp: För vuxna från 18 år
Syfte: Mäta sömnsvårigheter
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav.


MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Självrapportering)

Ett självskattningsformulär som ger en bild av det nuvarande sinnestillståndet. Är känsligt för förändringar i graden av depression. Instrumentet är utprovat på vuxna men kan användas i äldre tonåren. För barn rekommenderas dock CDI (Children’s Depression Inventory) istället.

Målgrupp: För vuxna men kan även användas i äldre tonåren.
Syfte: Individen skattar sitt nuvarande sinnestillstånd.
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav.


PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9)

Ett formulär som mäter psykisk ohälsa i form av depressiva symptom. Formuläret mäter allvarlighetsgraden av symptomen under de senaste två veckorna. PHQ-9 används av hälso- och sjukvårdspersonal som ett stöd vid bedömning och diagnostisering.

Målgrupp: Finns ingen rekommenderad ålder specificerad
Syfte: Syftar till att mäta olika typer av vanligt förekommande psykisk ohälsa.
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav.


SCL (Symptoms Checklist)

Ett självskattningsinstrument för symptomskattning som mäter hur en person ansett sig må psykiskt och fysiskt den senaste veckan. Originalinstrumentet består av 90 frågor men SCL finns även i flera kortare versioner. Instrumentet kan användas för screening och gruppjämförelser.

Målgrupp: För unga och vuxna från 13 år.
Syfte: Mäta hur en person ansett sig må psykiskt och fysiskt den senaste veckan.
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav.


SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Ett bedömningsinstrument som används för att skatta den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Frågorna ska bidra till en bedömning av barnets eller ungdomens beteende och utifrån detta ge en uppfattning om den psykiska hälsan.  Formuläret finns i flera olika versioner för olika behov. Tidsspannet som frågorna refererar till är de senaste sex månaderna.

Målgrupp: För barn och unga 2-17 år.
Syfte: Bedöma/skatta den psykiska hälsan hos målgruppen
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav.

SF-36 (Short Form Health Survey)

Ett självskattningsinstrument som mäter livskvalitet. Formuläret har utarbetats som ett generellt mått med bred användning och kan användas oavsett om sjukdomstillstånd eller behandling förekommer.

Målgrupp: För unga från tidigare tonåren och vuxna.
Syfte: Individen ska självskatta sin livskvalité.
Krav på utbildning och förkunskaper: Inga licenskrav eller legitimationskrav.

Hjälpte informationen på sidan dig?