Verksamhetschef

Intervju med Tina Fogelklou, Verksamhetschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

På vilket sätt använder ni genombrott.nu strategiskt när ni arbetar med systematiskt förbättringsarbete?
Sedan en tid tillbaka har vi inrättat ”sjuksköterskor med kvalitetsuppdrag” (SSK MKU) på varje avdelning inom hela kliniken. Dessa arbetar främst tillsammans med sektionsledarna, men också med övriga berörda på respektive avdelning, med att utarbeta förbättringsideér i det dagliga. Förbättringsideér baserat på avvikelser påbörjas av dessa. Allt sker via ”Genombrott.nu”. Vi visualiserar på hela kliniken vad som är på gång rörande förbättringsarbete, vi uppmuntrar och bekräftar framgångsrika ideér och vår övertygelse är att de flesta och bästa förslagen arbetas fram där behovet finns. På så sätt skapar vi delaktighet och känslan av att det är viktigt att bidra.

Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med genombrott.nu som stöd för att genomföra er verksamhetsplan kring kvalitetsutveckling?
Genombrott.nu är enkelt att använda, möjliggör utmärkt visuell återkoppling, är transperant, vilket gör det möjligt att dra nytta av varandras framgångsideér samt att det kan väcka lite ”tävlingslust”-”kan de, kan vi”!

Vad som är viktigt är att verksamheten förstår och skapar förutsättningar för ett ständigt kvalitetsarbete. Man måste avsätta tid för detta! Med genombrott.nu sker utvecklings- och förbättringsarbetet nära verksamheten, vilket är mycket bra. Följsamhet till beslut efterlevs avsevärt bättre om man upplever sig kunna påverka och får vara delaktig.

Vad säger dina chefer om det digitala stödet?
Jag har för närvarande glädjen att få genomföra ATP (Advanced training program) som mycket fokuserar på det ständiga förbättringsarbetet. Region Kronoberg är verkligen i framkant och genom att utnämna fem chefer inom regionen, vilket är flest till antal från hela Sverige, så visar man tydligt att detta är prioriterat.

Med som handledare har vi utvecklingsdirektör, Ingeborg Franzén, som uttryckt ett stort intresse och nyfikenhet avseende hur vi arbetar med genombrott.nu vid regionkliniken. Även mina fyra andra kursdeltagare/chefskollegor vill ta del av vårt arbete. Därav kommer vår nästa träff ske på kliniken då vi ska presentera genombrott.nu. Utöver det uttrycktes en önskan få ta del av vår ”visualiseringstanke/återkopplingside”. Även i mitt utvecklingsarbete (ATP) använder jag PDSA metodiken för att mäta och visualisera.

Kan du se att det digitala stödet underlättar patient och närståendes delaktighet och/eller inflytandet, då det finns en sms- och mailfunktion att lämna anonyma kommentarer?
Sedan tre månader tillbaka registreras patientenkäten in i genombrott.nu. Utfallet ska framöver visualiseras på skärmar på respektive avdelning. En tanke  är att skapa delaktighet för patienter genom att få möjlighet att själva göra egna PDSA. Redan idag tar vi emot förbättringsförslag via sms från patienter. Gällande anhöriginflytande och nu med det digitala stödet ska vi marknadsföra programmet ytterligare i förhoppning om att få ta del av förslag från denna grupp som är oerhört viktigt för oss.

Övriga kommentarer:
Avgörande för all framgång och utveckling är att verkligen ”tro på det man gör”, att skapa delaktighet och inte minst att fira framgången!

Hjälpte informationen på sidan dig?