Ett av regeringens främsta mål är att förebygga psykisk ohälsa – ett växande samhällsproblem och drabbar såväl barn, ungdomar och vuxna. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom årliga överenskommelser sedan 2012 enats om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström bjöd den 27 april 2015 in till ett möte om framtidens utmaningar där bland andra Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykisk hälsa på SKL, intervjuades.

”Jag tycker det är jättebra att man gör en stor och bred satsning med tidiga insatser. Vi måste arbeta förebyggande och stoppa inflödet men det är också viktigt att det finns lättillgänglig hjälp vare sig man är barn eller vuxen”, säger Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, i intervjun.

Vårt uppdrag under 2015

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 heter årets överenskommelse mellan SKL och regeringen inom psykisk hälsa. Till vardags kallar vi den Uppdrag psykisk hälsa. Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 (PRIO psykisk ohälsa) och SKLs långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-16.

De gemensamma målen

  • En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.
  • Tillgång till arbete och sysselsättning.
  • Möjlighet till delaktighet och inflytande.

Överenskommelsen 2015 innehåller också ett uppdrag till SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.

Fortsättning på psynkprojektet

Psynkprojektets mest aktiva utvecklingfas avslutades 2014 men projektet fortsätter under 2015 med spridning av arbetssätt och slutsatser. Vi kommer också att arbeta vidare med fortsatt stöd till kommuner och landsting för implementering och utvärdering.
Läs mer på psynk.se 

Se eller ladda ner framtagna trycksaker, verktyg samt stödmaterial som tagits fram inom ramen för projektet Uppdrag psykisk hälsa

  • Senast ändrad den 27 juni 2015