Skolstarten närmar sig! För många barn och ungdomar är skolan svår. Forskning visar på ett samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa. Skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa har en negativ påverkan på skolresultaten. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor. Att barn och unga inte är närvarande i skolan är ofta ett tecken på problem som kan relateras till skolan, individen eller familjen. Dessa barn och unga riskerar att inte klara skolans kunskapskrav och att drabbas av psykosociala problem.

Läs mer om det vi gör inom skola och psykisk hälsa

Här kan du se en 4 minuters film om skolresultat och psykisk hälsa.Hur kan kommunen säkerställa ett bra arbete för att öka skolnärvaron?
Och hur kan grund- och gymnasieskolorna stödjas i detta? I Psynkprojektet (som pågick 2012-2014) togs skriften Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner, fram. Skriften är något vi rekommenderar och bygger i hög utsträckning på framgångsrikt arbete i Vänersborgs kommun.

Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner (PDF, nytt fönster)

I skollagens 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan står det att eleven ska delta i verksamheten som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. Från och med den 1 juli 2011 redovisar gymnasieskolan ogiltig frånvaro i de utdrag av betygskatalogen som ges till eleven minst en gång per termin.

Skolverket har gett ut allmänna råd för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. På webbplatsen finns också en juridisk vägledning för frånvaro och ledighet.

Läs Allmänna råd och juridisk vägledning

Skolmiljö och skolresultat

Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande) är en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa som startades 2013 och pågår fram till 2018. Forskningsprojektet drivs av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Mälardalens Högskola. Det övergripande syftet med Kupol är att undersöka vilken betydelse skolans pedagogiska miljö har för ungdomars psykiska hälsa.

Information om Kupolstudien på kupolstudien.se

Se filmat föredrag (20 min) om Kupolstudien

  • Senast ändrad den 20 maj 2016