SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa även under 2015 – vi kallar den Uppdrag psykisk hälsa.

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 (PRIO psykisk ohälsa):

  • En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.
  • Tillgång till arbete och sysselsättning.
  • Möjlighet till delaktighet och inflytande.

Överenskommelsen innehåller också ett uppdrag till SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.

Överenskommelsen psykisk ohälsa 2015 (PDF)

  • Senast ändrad den 17 juni 2015