Vårt arbete med rättspsykiatri

Delaktighet och inflytande är centrala delar i vårdens innehåll. Uppdrag Psykisk Hälsa arbetar för att stärka personers delaktighet på alla nivåer.

En hand omsluter delar av ett stålstaket.

I betänkandet från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) beskrivs ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin, för att åstadkomma en evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut. Betänkandet resulterade i flera olika regeringsuppdrag kring kunskapsläget, vårdens innehåll och patienternas delaktighet vid tvångsvård.

Uppdrag Psykisk Hälsa har arbetat med området ”vårdens innehåll” på flera olika sätt. Bland annat genom att arrangera temadagar, workshops och en genomförandet av en kartläggning som kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Webbsändningar från temadagar

Webb-TV sändning temadag 2017 innehåller bland annat: 

  • Kartläggning av vårdens innehåll i rättspsykiatrin 2017
  • Vetenskapsrådet regeringsuppdrag att kartlägga den rättspsykiatriska forskningen
  • SBU:s regeringsuppdrag att kartlägga systematiska översikter rättspsykiatri
  • Kartläggning av resurser specialistpsykiatrin – Rättspsykiatri
  • Aktuellt från brukarorganisationerna och på nationell nivå
  • Panelsamtal

Webb-TV sändning temadag vårdinnehåll från 2015 innehåller bland annat: 

  • Bergwallkommissionens slutsatser kring rättspsykiatrin
  • Panelsamtal kring öppenhet och delaktighet
  • Presentation av brukarföreningen PAR – Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin.

Hjälpte informationen på sidan dig?