Syftet med denna överenskommelse (Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016 – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Staten och SKL har en gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Överenskommelse 2016 – Regeringsbeslut

Överenskommelse psykisk hälsa 2016 (Powerpoint/Överblick)

Ing-Marie Wieselgren berättar om överenskommelsen 2016 from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo

Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Inriktningen i denna överenskommelse ska vara utgångspunkten för arbetet de närmaste tre åren. Målsättningen är att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser under 2017 och 2018 med en likartad inriktning, förutsatt att det inte bedöms nödvändigt att revidera innehållet, samt under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.psykisk hälsa

För 2016 avsätter regeringen 845 000 000 kronor för denna överenskommelse.

Staten och SKL är överens om att de 780 000 000 kronor som utgör stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner ska användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan enligt följande:

  • 300 000 000 kronor fördelas till landstingen/regionerna, och
    200 000 000 kronor fördelas till kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete.
  • 150 000 000 tillförs landstingen för att stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 000 000 kronor som tillförs kommuner och landsting för att användas till satsning på ungdomsmottagningar.

SKL får disponera 60 000 000 kronor till en samordningsfunktion, utvecklingsstödjande arbete samt analysstöd. Ytterligare fem miljoner får disponeras av SKL för att utreda formerna avseende en nationell infrastruktur.

2016 års överenskommelse innebär en ökning med 150 miljoner jämfört med 2015.

Kontakt: Ing-Marie Wieselgren, Projektchef
E-post: ing-marie.wieselgren@skl.se 
Telefon: 08-452 77 93

 

  • Senast ändrad den 22 december 2015